Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio
Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5 Rheoleiddio nyrsys yn y DU

Mae nyrsio yn y DU yn cael ei reoleiddio gan gorff o’r enw’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC), lle mae manylion pob nyrs, bydwraig a chydymaith nyrsio cofrestredig yn cael eu cadw ar gronfa ddata o’r enw’r Gofrestr Nyrsio. Yr NMC sy’n gyfrifol am y Gofrestr, a nhw hefyd sy’n cynhyrchu safonau arfer da a chod ymarfer proffesiynol ar gyfer nyrsys a bydwragedd o’r enw ‘Y Cod’. Ar ben hynny, maen nhw’n llunio safonau ar gyfer addysg y mae’n rhaid i bob prifysgol sy’n cynnig addysg nyrsio lynu wrthynt.

Un o rolau allweddol yr NMC yw diogelu’r cyhoedd ac arwain nyrsys a bydwragedd yn eu hymarfer proffesiynol. Os nad yw nyrs, bydwraig neu gydymaith nyrsio yn ymarfer yn ddiogel, gall yr NMC ymchwilio i sicrhau bod y cyhoedd yn ddiogel.

Gweithgaredd 8 Gwaith y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC)

Yn gyntaf, gwyliwch Fideo 4 am waith y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Download this video clip.Video player: Fideo 4:
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Fideo 4:
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ar ôl gwylio’r fideo, ystyriwch pam rydych chi’n meddwl ei bod yn bwysig cael corff rheoleiddio i ddiogelu’r cyhoedd.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Trafodaeth

Efallai eich bod wedi meddwl am awgrymiadau fel: oherwydd bod nyrsys yn gweithio gyda phobl agored i niwed, neu oherwydd bod nyrsys ar gofrestr genedlaethol. Mae’r ddau beth yma’n wir. Mae gan yr NMC gofrestr y mae’r holl nyrsys cofrestredig (a chymdeithion nyrsio) yn rhan ohoni. Er mwyn diogelu’r cyhoedd, mae’r NMC yn monitro arferion pob nyrs ar y gofrestr.

Beth sy’n gwneud nyrsys da yn eich barn chi?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Trafodaeth

Efallai eich bod wedi cynnwys nodweddion fel gonestrwydd ac amynedd, ond hefyd sgiliau a gwybodaeth benodol. Mae nyrs yn gyfuniad o sgiliau, gwybodaeth ac agweddau, ac mae’r rhain yn cael eu hadlewyrchu yn y Cod (Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, 2018).

Nawr gwyliwch yr animeiddiad byr yn Fideo 5 gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth sy’n canolbwyntio ar un elfen o’r Cod.

Download this video clip.Video player: Fideo 5:
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Fideo 5:
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ydych chi’n meddwl bod nyrs yn dal i fod yn nyrs, hyd yn oed pan fydd yn gorffen ei shifft yn y gwaith ac yn mynd adref?

Pam ydych chi’n meddwl ei bod hi’n bwysig bod nyrsys yn gallu dangos proffesiynoldeb yn eu gwaith o ddydd i ddydd a’r tu allan i’r gwaith?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Trafodaeth

Mae bod yn nyrs yn golygu mwy na chynnal safonau proffesiynol wrth weithio. Fel y gwelsoch yn Fideo 5, mae’r ffordd y mae nyrsys yn ymddwyn pan nad ydynt yn y gwaith yn dylanwadu ar yr hyder sydd gan y cyhoedd mewn nyrsio fel proffesiwn. Er enghraifft, dychmygwch senario lle mae rhywun yn torri’r gyfraith, neu’n bod yn greulon neu’n gas, a’ch bod yn darganfod wedyn bod y person hwnnw’n nyrs. Fyddai gennych chi hyder ynddo, yn gwybod y gallai fod yn darparu gofal i chi rhyw ddiwrnod?

Mae’r Cod yn arwain nyrsys a’u hymddygiad proffesiynol, boed hynny yn y gwaith ai peidio.