Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Bun-chùrsa mu bhith a’ dèanamh atharrachadh poilitigeach is sòisealta
Bun-chùrsa mu bhith a’ dèanamh atharrachadh poilitigeach is sòisealta

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

3 A’ dèanamh atharrachadh tro na rianachdan tiomnaichte

San RA, mar thoradh air tiomnadh-cumhachd no fèin-riaghladh, tha reachdairean fa leth ann an Alba, sa Chuimrigh agus ann an Èirinn a Tuath: Pàrlamaid na h-Alba, Pàrlamaid na Cuimrigh (no Senedd Cymru), agus Seanadh Èireann a Tuath. Tha cumhachd aig na buidhnean seo laghan a dhèanamh is seirbheisean poblach a libhrigeadh ann an raointean poileasaidh a th’ air an tiomnadh dhaibh le Pàrlamaid na RA. Chaidh na reachdairean Albannach is Cuimreach a stèidheachadh san dàrna leth de na 1990an, an dèidh dhan phoball bhòtadh airson fèin-riaghladh tiomnadh. B’ e prìomh phàirt de dh’Aonta Dihaoine na Ceusta Seanadh Èireann a Tuath a stèidheachadh agus chaidh taic a chumail ris ann an reifreann ann an 1998.