Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

1.4 Teitlau a dyletswyddau

Yn y DU, defnyddir nifer o dermau ar hyn o bryd i ddisgrifio'r rhai sy'n rhoi cymorth dysgu i blant. Byddai'n gamarweiniol awgrymu bod y termau hyn yn disgrifio'r un rolau a chyfrifoldebau. Yn hytrach, maent yn dangos gwahaniaethau pwysig mewn rolau ac maent yn arwyddocaol am eu bod yn adlewyrchu'r amrywiaeth eang o waith y mae staff cymorth dysgu yn ei wneud.

Ers y 1980au, mae rôl ddyddiol llawer o gynorthwywyr addysgu ledled y DU wedi newid cryn dipyn. Mae pwyslais pendant llywodraethau ar lythrennedd a rhifedd wedi arwain llawer o gynorthwywyr addysgu i gyflawni dyletswyddau cysylltiedig ag addysgu ('teaching-related') o'r fath - gwaith a fyddai ond wedi cael ei wneud gan athro cymwys yn y gorffennol. Mae Barbara Lee (2003, t. 27) yn nodi'r newid ran cymorth anuniongyrchol ('indirect support') (h.y. cynhyrchu deunyddiau a rheoli adnoddau) a chymorth uniongyrchol ('direct support') (h.y. gweithio gyda phlant unigol a grwpiau bach).

Er gwaethaf y newid hwn mewn dyletswyddau, mae angen cyflawni tasgau i gynnal a chadw'r amgylchedd dysgu o hyd, gan mai'r rhain sy'n ei gwneud yn bosibl i addysgu a dysgu. Felly, mae'n briodol gofyn: pwy sy'n gwneud y gwaith hwn os yw cynorthwywyr yn treulio mwy o amser yn helpu plant i ddysgu? Efallai bod gennych rai syniadau ynglŷn â hyn. Efallai mai un ateb yw bod tasgau cynnal a chadw yn cael eu rhannu mwy rhwng athrawon, cynorthwywyr addysgu, gwirfoddolwyr a phlant.

CYM-E111_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored