Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

1.8 Cynorthwywyr addysgu yn Ewrop

Mae cynorthwywyr addysgu a staff cymorth dysgu cysylltiedig eraill yn gweithio hefyd mewn ysgolion i blant aelodau o luoedd arfog Prydain sydd wedi'u lleoli dramor, ysgolion mewn gwledydd Ewropeaidd eraill a thu hwnt mewn gwledydd fel UDA, Canada ac Awstralia. Yn 1998, tynnodd arolwg gan Undeb Cenedlaethol yr Athrawon (NUT) sylw at rai rolau cymorth diddorol mewn ysgolion Ewropeaidd, ac mae'n werth ystyried y rhain yng ngoleuni rôl ddatblygol cynorthwywyr addysgu yn y DU. Fel y credai'r cymdeithasegydd Amitai Etzioni (1969, t.vi), drwy gymharu gallwn wella ein hymwybyddiaeth ('scope of awareness'). Nododd yr NUT yr enghreifftiau canlynol o rolau cymorth yn yr Iseldiroedd, Ffrainc a Gwlad Belg.

Yn yr Iseldiroedd, fel yn y DU, mae cynorthwywyr addysgu wedi gweithio mewn ysgolion cynradd ers tro, gan weithio'n aml yn y cefndir i gefnogi plant bach a'u hathrawon. Gellir cymharu eu rôl bresennol â rôl cynorthwywyr addysgu arbenigol yn Lloegr gan eu bod yn canolbwyntio ar helpu plant i ddysgu'n uniongyrchol, yn enwedig sgiliau rhifedd a llythrennedd sylfaenol.

Yn Ffrainc, ceir 'surveillants' (sydd rhwng 18 a 26 oed fel arfer) sy'n aml yn bwriadu dod yn athrawon. Yn draddodiadol, maent wedi helpu i oruchwylio disgyblion pan fyddant ar safle'r ysgol a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth. Fel rhan o'r rôl oruchwylio hon, maent hefyd yn cysylltu â rhieni. Yn fwy diweddar, mae eu rôl wedi ymestyn i roi cymorth i blant ddysgu yn yr ystafell ddosbarth. Maent wedi cael cyfrifoldebau ym maes technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) am gynnal a chadw offer a helpu plant i ddysgu. Mae yna hefyd 'aide-éducateurs’ (athrawon cynorthwyol) sy'n cyflawni rôl addysgu yn bennaf er mwyn helpu plant i ddysgu'n uniongyrchol a hwyluso gweithgareddau allgyrsiol.

Yng Ngwlad Belg, ceir ‘agents contractuels subventionnés’ (gweithwyr contract wedi'u sybsideiddio). Cânt eu recriwtio fel rhan o gynlluniau i leihau diweithdra a gallant gyflawni dyletswyddau gofal plant mewn lleoliadau cyn-ysgol neu helpu plant i ddysgu iaith dramor.

CYM-E111_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored