Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

5 Casgliad

Un o nodau canolog yr uned hon oedd rhoi syniad i chi o sut mae cynorthwywyr addysgu yn rhan o ddatblygiad addysgol cyffrous. Rydym felly wedi gosod cyflogaeth cynorthwywyr addysgu yng nghyd-destun twf eang gweithlu parabroffesiynol newydd ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Rydym wedi nodi mai menywod sy'n cyfrif am y rhan fwyaf o'r gweithlu hwn mewn ysgolion, wedi nodi rhesymau pam mae rhieni lleol yn enwedig yn cael eu denu i weithio mewn ysgolion ac wedi tynnu sylw at y cyfraniad gwerthfawr y mae cynorthwywyr addysgu yn ei wneud ar sail eu profiadau bywyd a'u profiadau gwaith blaenorol. Er bod llawer o orgyffwrdd rhwng rolau cynorthwywyr ac athrawon (beth bynnag fo'u teitl a ble bynnag y byddant yn gweithio yn y DU), rydym wedi awgrymu hefyd bod gwahaniaethau pwysig rhyngddynt. Mae cynorthwywyr addysgu yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o gyfrifoldebau. Mae rolau athrawon a chynorthwywyr addysgu yn parhau i orgyffwrdd fwyfwy dros amser ac mae diffiniadau mwy creadigol ar gael o gyfraniad unigryw cynorthwywyr addysgu. Gallwn ddisgwyl y bydd y rolau hyn a datblygiadau yn y gweithlu yn parhau i newid, o gofio'r ffordd y mae llywodraethau olynol yn cyflwyno polisïau newydd a'r ffordd y mae ymarfer yn newid mewn addysg gynradd.

CYM-E111_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored