Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

2 Cyfraniad a rolau

Yn eu gwerthusiad o'r ffyrdd y gall athrawon a chynorthwywyr addysgu gydweithio mewn timau, mae Hilary Cremin et al. (2003) yn awgrymu, er bod brwdfrydedd i ddarparu cymorth ychwanegol, mai ychydig o sylw a roddir i sut mae hyn yn gweithio mewn gwirionedd yn yr ystafell ddosbarth. Mae'n wir bod staff cymorth dysgu wedi cael eu cyflwyno i ystafelloedd dosbarth heb dystiolaeth ymchwil glir i ddangos y gallant wneud gwahaniaeth i addysg plant, ond rhaid cydnabod hefyd fod bywyd yn aml yn datblygu'n gyflymach na'r cyflenwad o dystiolaeth ymchwil.

Fel y dywedwyd, caiff gwirfoddolwyr eu gwahodd yn aml i fynd i ysgolion er mwyn cynorthwyo athrawon, a chaiff cynorthwywyr addysgu eu cyflogi er nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant penodol o reidrwydd (ond mae hyfforddiant mewn swydd yn gynyddol gyffredin). Fodd bynnag, fel y gwnaethom awgrymu hefyd, yn aml, mae gan wirfoddolwyr a chynorthwywyr addysgu brofiad anffurfiol perthnasol, galluoedd trosglwyddadwy a sgiliau greddfol a all gefnogi'r hyn a wnânt mewn ysgolion. Yn ogystal, mae synnwyr cyffredin yn awgrymu, pan fo gan ddosbarthiadau mawr o blant oedolion ychwanegol wrth law sy'n awyddus i'w helpu a'u cefnogi, y bydd hyn yn cael effaith ffafriol ar eu haddysg a'u datblygiad. Yn yr un modd, mae llawer o ysgolion yn mynd ati i annog rhieni i helpu eu plant gyda'u gwaith cartref.

CYM-E111_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored