Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

1.1 Symptomau panig

Described image
Ffigur 2 Pan, sef Duw Mytholeg Groeg - credir bod ei lais yn achosi panig.

Mae diagnosis seiciatrig yn cynnwys rhestr o symptomau; os oes gan y claf nifer penodol o symptomau, yna mae’n cael diagnosis ohono. Nawr, byddwch yn edrych ar symptomau diagnostig pyliau o banig yn ôl DMS-5.

Gweithgaredd 2 Symptomau pyliau o banig

Timing: Dylech ganiatáu tua 10 munud

O’r rhestr ganlynol, dewiswch yr opsiynau rydych chi’n credu allai fod yn symptomau pyliau o banig, yn ôl DSM-5. Nid oes disgwyl i chi fod ag unrhyw wybodaeth flaenorol am y rhain. Nod yr ymarfer yw eich annog i feddwl am beth rydych chi’n ei wybod yn barod am byliau o banig (ee o’r cyfryngau).

a. 

Teimlo ar fin crio


b. 

Crychguriadau, calon yn curo’n galed neu gyfradd curiad y galon uwch


c. 

Chwysu


d. 

Crynu neu ysgwyd


e. 

Teimlo panig


f. 

Gweld pethau


g. 

Teimlo’n fyr eich gwynt neu eich bod yn mygu


h. 

Teimlo eich bod yn tagu


i. 

Cur pen


j. 

Poen neu deimlad anghysurus yn y frest


k. 

Teimlo’n sâl neu boen yn yr abdomen


l. 

Teimlo ysfa i siarad yn gyflym


m. 

Teimlo’n benysgafn, yn ansefydlog ar eich traed neu eich bod am lewygu


n. 

Teimlo’n unig


o. 

Teimlo nad yw’r pethau o’ch cwmpas yn wir neu deimlo eich bod y tu allan i’ch corff


p. 

Ofn marw


q. 

Pryder dirfodol


r. 

Ofn colli rheolaeth neu wallgofi


s. 

Teimlo’n hynod o ofnus


t. 

Paraesthesia (diffyg teimlad neu gosi)


u. 

Teimlo’n oer neu’n boeth


The correct answers are b, c, d, g, h, j, k, m, o, p, r, t and u.

Discussion

Oeddech chi wedi’ch synnu gan unrhyw rai o’r atebion cywir neu anghywir? (Er enghraifft, nad yw teimlo panig ar y rhestr o symptomau?) Hefyd, sylwch fod y symptomau’n gymysgedd o deimladau corfforol annymunol (ysgwyd, calon yn curo’n gyflym, chwysu, teimlo’n benysgafn), teimladau a meddyliau (ofni eich bod yn marw neu’n gwallgofi).

Yr atebion ‘cywir’ yw’r rheini sydd wedi’u diffinio gan DSM5, ond mae llawer o ddadlau ynghylch a yw’r rhestr o’r symptomau yn ‘gywir’ neu’n briodol a bod profiadau pawb yn gallu bod yn wahanol.

dd803_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored