Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

1 Beth yw pyliau o banig ac anhwylder panig?

Described image
Ffigur 1 Natur lethol pyliau o banig

Yn ôl systemau ffurfiol rhoi diagnosis seiciatrig (gweler Blwch 1):

  • Mae pyliau o banig yn brofiadau eithafol o bryder ac ofn cyflym a llethol.
  • Anhwylder panig yw profiad rheolaidd o gael pyliau o bryder dro ar ôl tro.

Blwch 1 Diagnosis Seiciatrig

Diagnosis seiciatrig yw'r broses o ‘roi diagnosis’, adnabod neu labelu anawsterau iechyd meddwl. Mae dwy brif system ar gyfer rhoi diagnosis seiciatrig:

  • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), sy’n cael ei gynhyrchu gan Gymdeithas Seiciatrig America ac sy’n llawlyfr cynhwysfawr am anhwylderau meddyliol. Mae bellach wedi’i argraffu am y pumed tro.
  • Pennod V Dosbarthiad Rhyngwladol Ystadegau Afiechydon a Phroblemau Iechyd Perthnasol (ICD) sy’n cael ei gynhyrchu gan Sefydliad Iechyd y Byd ac mae deg argraffiad ohono.

Ond ydy pyliau o banig yr un fath â theimlo panig?

Gweithgaredd 1 Adnabod dehongliadau

Timing: Dylech ganiatáu tua 10 munud

Ydy teimlo panig (ee oherwydd eich bod yn hwyr) yr un fath â phrofi pwl o banig? Ysgrifennwch eich meddyliau yn y blwch isod. Dim ond chi fydd yn gallu gweld eich sylwadau.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Mae’n debyg ein bod ni gyd yn mynd i banig weithiau ond hyd yn oed os ydy rhai o’r teimladau’n debyg, mae profi pwl o banig go iawn yn wahanol, fel y gwelwch chi pan fyddwch yn clywed pobl yn siarad am eu profiadau o byliau o banig.

Gall teimlo panig fod yn brofiad dynol cyffredin, ond mae’r hyn sy’n gwneud i bobl deimlo panig yn gallu amrywio. Pa bethau cyffredin neu weithgareddau sy’n gwneud i rywun deimlo panig? Ysgrifennwch eich ymateb yn y blwch.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Efallai eich bod wedi rhestru ofnau cyffredin (fel pryfed cop) neu ofnau sy’n bersonol i chi. Fodd bynnag, un peth i’w nodi am byliau o banig ydy, mae’n gyffredin iddyn nhw ddigwydd yn ddirybudd – heb unrhyw beth yn eu sbarduno, mae’n ymddangos.

dd803_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored