Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.4 Yr angen am sgiliau cydweithredu newydd

Mae Dhawan a Chamorro-Premuzic (2018) yn pwysleisio sawl her ynghlwm â chyfathrebu ar-lein a all rwystro cydweithredu, gan gynnwys diffyg iaith y corff weladwy, sy’n arwain at gamddehongliadau. Maen nhw hefyd yn pwysleisio nad yw nifer o ‘drafodaethau’ digidol yn digwydd mewn amser real, ond gallant gynnwys negeseuon yn cael eu cyfnewid drwy gydol y diwrnod (ac weithiau yn ystod y nos).

Dadleuant fod her cyfathrebu ar-lein yn cynnwys tri math o bellter:

 • Pellter corfforol: Unigolion mewn timau dosranedig, gwasgaredig neu hybrid mewn gwahanol leoedd ac efallai’n gweithio mewn rhanbarth amser gwahanol.
 • Pellter gweithredol: Gellir cael amrywiaeth ym maint timau, ystod a lefelau sgiliau y rheini yn lleoliadau gwahanol.
 • Pellter cyswllt: Gellir cael pellter o ran gwerthoedd, ymddiriedaeth a chyd-ddibyniaeth y rheini yn lleoliadau gwahanol.
(Ffynhonnell: Dhawan a Chamorro-Premuzic, 2018)

I lwyddo gyda gweithio o bell, mae Dhawan a Chamorro-Premuzic yn awgrymu canolbwyntio ar leihau pellter cyswllt rhwng aelodau’r tîm. Dyma rai awgrymiadau ymarferol i wneud hyn:

 • Mewn cyfathrebu o bell, ceisiwch ddefnyddio galwadau fideo yn hytrach na negeseuon e-bost neu alwadau llais yn unig.
 • Peidiwch â drysu rhwng gohebiaethau cryno a gohebiaethau clir. Gwnewch beth allwch chi i gyfathrebu’n glir ac yn ddiamwys, hyd yn oed os ydy hynny’n cymryd mwy o amser.
 • Peidiwch â gorlwytho’ch tîm gyda gormod o negeseuon.
 • Sefydlwch arferion yn eich tîm sy’n ymwneud â gohebiaeth ar-lein (pa sianelau cyfathrebu y byddwch chi’n eu defnyddio, erbyn pa bryd ydych chi’n disgwyl ateb i neges a pha mor ffurfiol ddylai’r iaith fod).
 • Sefydlwch storfeydd yn cynnwys gwybodaeth berthnasol y gall pawb eu ceisio.
 • Adnabyddwch gyfleoedd – er enghraifft, gall gosodiad ar-lein annog y rheini sy’n fwy cyfforddus gyda chyfathrebu’n ysgrifenedig i fynegi eu barn a rhannu eu syniadau.
 • Cynhaliwch weithgareddau adeiladu tîm sy’n rhoi cyfleoedd i’r tîm gyfathrebu gyda’i gilydd yn rheolaidd a rhoi eu sgiliau cyfathrebu ar waith.
 • Crëwch le i ddathlu (pen-blwyddi, lansio cynhyrchion, croesawu aelodau newydd ac ati). Gall hyn gryfhau perthnasoedd yn y tîm a sefydlu’r sylfaen ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol.
(Ffynhonnell: Dhawan a Chamorro-Premuzic, 2018)

Yn ôl James Law, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn Envato: Mae ofn ynghlwm â chydweithredu ei fod yn seiliedig ar gyswllt wyneb yn wyneb, ond nid yw hyn yn wir mewn gwirionedd! Gall pobl weithio ar bethau gyda’i gilydd yn anghydamserol a bod yr un mor effeithiol!’ (Remote.co, dim dyddiad).

Daw cydweithredu ar-lein gyda’i heriau, ond gydag ymdrech gennych chi fel arweinydd hybrid, gall fod yn effeithiol. Gallwch sicrhau bod eich tîm dosranedig, gwasgaredig neu hybrid yn cwrdd gyda’i gilydd ar-lein mor aml ag y byddant petai’r cwbl yn yr un swyddfa (Sutherland a Janene-Nelson, 2020). Eich swydd chi yw datblygu diwylliant o ymddiriedaeth a chydweithredu sy’n gweithio gystal ar-lein ag y byddai ar gyfer tîm sy’n gweithio wyneb yn wyneb.

Gweithgaredd 24 Cwch hwyliau trosiadol

Fel rhan o’r dasg hon, byddwch yn rhoi cynnig ar adnodd myfyriol i feddwl am sut ydych chi’n cydweithio gyda’ch timau hybrid.

 1. Tynnwch lun o gwch hwyliau yn y môr gan ddefnyddio papur, bwrdd gwyn neu adnodd digidol perthnasol. Dylai’r cwch fod yn ei gwneud hi am ynys. Dylai bod gwynt yn yr hwyliau, angor ,a cherrig rhwng y cwch a’r ynys. Gweler y ddelwedd isod am syniad o’r math o ddyluniad a ddisgwylir.
 2. Myfyriwch ar eich profiad o gydweithredu gyda thîm dosranedig, gwasgaredig neu hybrid nawr neu yn y gorffennol. Os nad oes gennych brofiad o weithio yn y math hwn o dîm, dychmygwch y math o faterion a all godi.
 3. Gan ddefnyddio papurau Post-It os ydych wedi tynnu llun o’r cwch ar bapur, neu gan ddefnyddio testun ar ddelwedd ddigidol, ychwanegwch labelau i’r diagram fel a ganlyn:
  • Cwch hwyliau: Ychwanegwch labelau yma i ddangos pwy sydd ‘yn eich cwch’ – hynny yw, pwy sydd yn eich tîm.
  • Ynys: Beth yw nod eich tîm?
  • Gwynt: Pa ffactorau sy’n helpu’r cwch hwyliau i agosáu at yr ynys (yn enwedig yr ardal cydweithredu ar-lein)?
  • Angor: Beth sy’n dal y cwch hwyliau yn ôl?
  • Cerrig: Pa risgiau yn y dyfodol a all eich atal chi rhag cyrraedd yr ynys?
Dyluniad syml o gwch hwyliau yn y môr. Mae’r cwch ar ochr chwith y diagram, gyda llinellau yn dangos gwynt yn chwythu ei hwyliau. Mae’r cwch ar linell sy’n cynrychioli tonnau, gydag angor yn weladwy o dan y tonnau. Mae’r cwch yn ei gwneud hi tuag at ynys, ar ochr dde y diagram, ond mae’r cerrig yn ei rwystro, sy’n rhannol weladwy uwch ben y tonnau ac yn rhwystro’r ffordd o dan y tonnau.
Ffigwr 9 Diagram o gwch hwyliau.