Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.5 Sut mae arwain timau cydweithredol?

Hyd yn hyn, rydych wedi archwilio pa mor dda ydych chi’n cydweithredu ar hyn o bryd a’r amodau sydd eu hangen ar gyfer cydweithredu. Yn yr adran hon, byddwch yn canolbwyntio’n agosach ar ffyrdd o gefnogi cydweithredu yn eich tîm fel arweinydd.

Wrth feddwl am gydweithrediad a pherfformiad tîm, defnyddiol yw ystyried tîm chwaraeon, yn y maes pêl-droed neu bêl fasged dyweder. Dychmygwch y tîm yn gweithio gyda’i gilydd i alluogi un o’u chwaraewyr sgorio. Beth a arweiniodd at y chwaraewr yn sgorio? Sut oedd ef yn gwybod lle i fod a beth i’w wneud? Mae dawn y chwaraewr sy’n sgorio yn bwysig. Ond er mwyn i’r chwaraewr hwnnw fod mewn sefyllfa i sgorio, roedd rhaid i’r tîm gael gweledigaeth gyffredin yr oedd pawb yn ei deall, strategaeth gyfunol ac ymddiriedaeth yn y naill a’r llall (Boitnott, 2015).

Mae’r awgrymiadau canlynol gan McCarthy (2020) yn sefydlu nifer o’r syniadau allweddol yr ymdriniwyd â nhw yn yr adrannau blaenorol. Er mwyn magu cydweithrediad yn eich tîm:

 • ymatalwch rhag cymryd arnoch fod gennych yr holl atebion – caniatewch i eraill gael mewnbwn
 • gwrandewch yn weithredol ar eich tîm a sicrhewch eich bod yn gofyn y cwestiynau iawn
 • gweithiwch ochr yn ochr â’ch tîm i gael gwybod beth sydd ei angen arnynt – osgowch ddull o’r brig i lawr
 • canolbwyntiwch ar fagu perthnasoedd personol ar draws y tîm
 • sefydlwch ymddiriedaeth yn eich arweinyddiaeth – arweiniwch drwy esiampl; byddwch yn onest, yn enwedig ynghylch eich camgymeriadau, a glynwch wrth eich ymrwymiadau, gan drin cydweithwyr yn gyfartal a chydnabod cyflawniadau
 • gwnewch y mwyaf o amrywiaeth yn y tîm
 • dysgwch i ddatrys achosion o wrthdaro – dylid disgwyl bod gwrthdaro yn codi pan mae tîm yn cydweithio, gan eich bod yn dwyn ynghyd syniadau a phersbectifau gwahanol i gyflawni’r datrysiadau gorau; datblygwch eich sgiliau myfyrio a’ch gallu i gyfaddawdu gydag empathi – mae eich rôl yma yn hollbwysig
 • dysgwch sut mae gwneud penderfyniadau consensws – sicrhewch eich bod yn cael cefnogaeth gan eich tîm i wneud pob penderfyniad, a’u helpu i weithio gyda’i gilydd i wireddu’r un nod.
(McCarthy, 2020)

Rhanna Ossawa (2019) ragor o enghreifftiau ymarferol o sut allwch chi, fel arweinydd hybrid, gefnogi’ch tîm i gydweithredu. Mae’r rhain yn canolbwyntio ar fagu ymddiriedaeth yn y tîm a gwella cyfathrebu. Mae’r syniadau yn cynnwys:

 • Creu dealltwriaeth gyffredin: Mae angen i chi greu iaith gyffredin, glir. Defnyddio iaith syml, ddiamwys yn eich gohebiaethau. Gweithio fel tîm i greu disgrifiadau ffurfiol o dasgau a sicrhau bod pawb yn eu deall – er enghraifft, gofynnwch i aelodau’r tîm grynhoi eu dealltwriaeth o’r hyn sydd ynghlwm â’u tasg cyn iddynt ddechrau arni.
 • Cynnwys aelodau’r tîm mewn trafodaethau: Mae angen i bawb yn y tîm gael cyfle i ddweud eu dweud, nid yn unig y rheini sy’n dueddol o fod yn fwy parod eu barn. Annog pawb i gyfrannu syniadau. Gall syniadau da ddod o unrhyw le yn y sefydliad, ac mae hynny’n cynnwys ar draws pob aelod o’r tîm.
 • Diweddaru aelodau’r tîm am y nodau a’r genhadaeth ehangach: Cynnwys aelodau’r tîm a’u diweddaru ynghylch y genhadaeth a’r broses yn gyffredinol, gan roi dealltwriaeth iddynt. Er enghraifft, o ddiddordebau rhanddeiliaid neu nodau sefydliadol. Peidio â gofyn i aelodau’r tîm weithio ar dasgau heb unrhyw syniad o sut mae eu gwaith yn cyfrannu at y ddelwedd ehangach.
 • Peidio â microreoli: Dysgu i adael fynd ar bethau. Caniatáu lle i aelodau’r tîm weithio fel tîm a dangos ymddiriedaeth ynddynt i wneud eu gwaith.
 • Dathlu cyflawniadau a rhannu camgymeriadau: Sicrhau eich bod yn dathlu llwyddiannau yn y tîm. Ar yr un pryd, byddwch yn dryloyw ynghylch yr hyn sy’n mynd yn dda a beth sydd angen ei wella. Bydd hyn yn magu ymddiriedaeth yn y tîm. Creu lle diogel i aelodau’r tîm rannu gwybodaeth ynghylch camgymeriadau.
(Ossawa, 2019)

Mae’r pwynt olaf yn hollbwysig. Mae cydweithredu yn dibynnu ar aelodau’r tîm yn teimlo’n ddigon cyfforddus i rannu gwybodaeth ynghylch camgymeriadau a phethau sy’n mynd o chwith.

Gweler enghraifft o ddiffyg hyn yn achos Hediad 173 United Airlines a gafodd ddamwain ym 1979. Ymddengys bod y ddamwain wedi digwydd yn rhannol oherwydd problemau gyda’r arddull rheoli o’r brig i lawr. Wrth drafod mater gweddol fân gyda’r awyren, teimlodd aelodau ieuengach o’r criw nad oeddent yn gallu dweud wrth y capten am broblem angheuol yr oedd yn ei hesgeuluso – sef bod tanwydd yr awyren yn dod i ben (Rogers, 2020).

I gydweithredu, mae angen i’ch tîm deimlo’n ddiogel i rannu eu pryderon cyn bod y materion a adnabuwyd yn gwaethygu i fod yn gatastroffig.