Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Casgliad

Yn y cwrs hwn, byddwch yn treulio amser yn meddwl pwy ydych chi fel arweinydd a beth hoffech chi ei weld yn digwydd yn eich sefydliad yn y dyfodol er mwyn manteisio i’r eithaf ar y ffordd o weithio hybrid. Rydych hefyd wedi archwilio’r hyn sydd angen ei greu neu ei ddatblygu o ran yr amgylchedd a’r amodau fel bod eich cyflogeion yn teimlo y gallant ddod â’r fersiwn orau ohonyn nhw eu hunain i’r gwaith a’u galluogi i ffynnu yn y ffordd o weithio newydd hon.

Dylech nawr allu: 

  • egluro rhai diffiniadau o weithio hybrid ac adnabod y camau sydd eu hangen i greu dealltwriaeth gyffredin o’r term hwn yn eich amgylchedd gwaith 
  • dadansoddi’r effaith mae gweithio hybrid yn ei chael ar gynhyrchedd a disgrifio’r amgylchedd delfrydol ar gyfer gweithio hybrid
  • cymharu diffiniadau traddodiadol o ddiwylliant, mynegi sut mae’r rhain yn wahanol i ddiwylliant hybrid ac adnabod ffyrdd o dyfu a datblygu diwylliant cymysg
  • hunan-fyfyrio ac adnabod sut mae dod yn hunan-ymwybodol yn rôl arweinydd hybrid yn y byd hybrid ar ôl y pandemig, gan gynnwys sut mae dod yn fwy gwydn a dod yn wrandäwr gweithredol
  • egluro beth yw atebolrwydd a gwerthfawrogi sut mae creu atebolrwydd mewn byd hybrid
  • dadansoddi pwysigrwydd empathi fel arweinydd hybrid a’i wahaniaethu rhag cydymdeimlad.

Beth nesaf? 

Defnyddiwch y fframweithiau a’r technegau a gyflwynwyd drwy gydol y cwrs ac sy’n briodol i’ch cyd-destun chi i weithio gyda’ch timau a datblygu’ch hun fel arweinydd hybrid, a/neu eu rhannu gydag arweinwyr hybrid eraill yn eich sefydliad.

Byddwch chi’n sylwi bod treulio amser i gamu’n ôl yn rheolaidd a myfyrio ar eich arferion a’ch dulliau gweithredu fel arweinydd hybrid yn eich helpu chi i ailfframio eich meddylfryd presennol a chydnabod lle allech fabwysiadu meddylfryd twf a allai helpu gydag unrhyw heriau sydd i ddod. 

Efallai yr hoffech edrych ar lwyfannau fel LinkedIn i gael y diweddaraf mewn perthynas â’r safbwyntiau cyfredol ynghylch gweithio hybrid, neu archwilio cyrsiau OpenLearn ar agweddau amrywiol ar ddatblygiad proffesiynol.

Mae’r cwrs hwn yn rhan o’r casgliad Cefnogi gweithio hybrid a thrawsnewid digidol [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] , efallai yr hoffech ei archwilio ymhellach.