ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಹಾಡುಗಳು, ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ

ತಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಜ್ನಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಹಾಡುಗಳು, ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಗಾಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಬಳಾಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ಈ ವಿಡೀಯೊಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ’ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಹಾಡುಗಳು, ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ’ [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಅಂತರಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರಿಚಯವಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಒಂದು ಪರಿಚಿತವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಾಪ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಸಂಖ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
  • ವಿಡೀಯೊ/ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
  • ಈ ವಿಡೀಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು You Tube ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
  • TESS-India ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ OER ’ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಣಿತ’ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಥೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರ ಲಾಭಗಳನ್ನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ತಾವು ಕಲಿತಿರುವ ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರಾಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
  • ವಿಡೀಯೊ/ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
  • ಈ ವಿಡೀಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು You Tube ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
  • TESS-India ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ OER ’ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತ’ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಶಾಲೆಯ ನಾಯಕತ್ವ