ಕಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ನಿಲುವನ್ನು ಬಳಸಲು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಇವರು ಈ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವು ಮಾದರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಲಾ ನಾಯಕರು ಶಿಕ್ಷಕರೊಡನೆ ಹಾಗು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ನಿಲುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಸಂಬಂಧಿತ TESS-Indiaಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು:

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ