ಶಾಲೆ-ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಸ್ಥಾಪನೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ತಾವು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೊಡನೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ,ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಯಿತೆಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು, ಮುಖ್ಯ ಜನರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಶಾಲಾ ನಾಯಕರು ಕೋರಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಜನರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾ?

ಸಂಬಂಧಿತ TESS-India ಶಾಲೆಯ ನಾಯಕತ್ವ OER

ಶಾಲೆಯ ನಾಯಕತ್ವ

ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯುವುದು