ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ

ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಜಾರಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅವರ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗು ಅವರ ಪೋಷಕರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಲಾ ಹಾಜಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳೇನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ?

ಸಂಬಧಿತ TESS-India ಶಾಲೆಯ ನಾಯಕತ್ವ OER

ಸಂಬಂಧಿತ TESS-Indiaಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯುವುದು

ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರಹ