ಪೋಷಕರರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು

ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತುಕತೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರೆನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೀರಾ? ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಿಸಲು ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೀರಾ?

ಸಂಬಧಿತ TESS-India ಶಾಲೆಯ ನಾಯಕತ್ವ OER:

ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರಹ

ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ