ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

ದೈಹಿಕ ವಿಕಲತೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ, ಶಾಲೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೇಗೆ ಆತನಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಾಲಾ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ನಾಯಕರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡೀಯೊದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ , ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ದೈಹಿಕ ವಿಕಲತೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿವೆ- ಲಿಂಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸ್ತು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಹೀನತೆ- ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅವರನ್ನು ಇತರರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ? ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಏನುಮಾಡಬಹುದು?

ಸಂಬಂಧಿತ TESS-India ಶಾಲೆಯ ನಾಯಕತ್ವ OER

ಸಂಬಂಧಿತ TESS-Indiaಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ:

ಪೋಷಕರರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು

ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ