ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ತರಗತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅರಿಯಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿಕೆದಾರರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು , ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

‘ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು’ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] ನೀವು ಓದಬಹುದು.

 

ಅವರವರ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಒಂದು ಬಹು ಶ್ರೇಣಿಯ, ಬಹು ಭಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ನಿಪುಣತೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ತರಗತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಪಾಠಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು

ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತು