ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಕೆ

ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ , ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗು ಪರಸ್ಪರರೊಡನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಈ ವಿಡೀಯೊಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ’ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಕೆ’ [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

 

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ಸಂಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
  • ವಿಡೀಯೊ/ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
  • ಈ ವಿಡೀಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು You Tube ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
  • TESS-India ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ OER ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಣಿತ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

 

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಕೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ನಾನದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತು

ಯೋಚಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು