ಗುಂಪುಕಾರ್ಯದ ಬಳಕೆ

ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ’ಗುಂಪುಕಾರ್ಯದ ಬಳಕೆ’ [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಬಹು ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಹು ಭಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುಂಪು ಕೆಲಸ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಚರ್ಚೆ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗುಂಪು ಕೆಲಸ ಬಳಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಲ್ಕ್ಕು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಗುಂಪ ಆಧಾರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
  • ವಿಡೀಯೊ/ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
  • ಈ ವಿಡೀಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು You Tube ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
  • TESS-India ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ OER ’ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತ’ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಿಕೆ

ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ