Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Gweithredu mewn amseroedd ansicr

Yn ystod y pandemig daeth gallu sefydliadau i reoli ansicrwydd yn allweddol. Bu’n rhaid i lawer wneud penderfyniadau a gweithredu newidiadau cymhleth, gan gynnwys trawsnewid digidol yn gyflym, i drosglwyddo’r rhan fwyaf o’r gweithlu i weithio o bell yn ystod cyfnodau clo.

Mae’r fideo isod yn rhoi cipolwg gan y cyfranwyr am eu profiad o addasu ffyrdd o weithio yn ystod y pandemig COVID-19.

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sep101_operating_through_covid_compressed.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mae effaith y pandemig ar iechyd meddwl, anghyfartaledd i rai grwpiau mewn cymdeithas, yr economi a’r seilwaith yn feysydd allweddol y mae angen i sefydliadau ganolbwyntio arnynt yn awr, ochr yn ochr â chynaliadwyedd a sut y gallant gyfrannu at dargedau sy’n gysylltiedig â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (UN SDGs) (UN, 2022) a chyrraedd sero net o ran allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2050.

Cyn y pandemig COVID-19, roedd arferion y gweithlu yn esblygu wrth ymateb i dueddiadau sefydliadol yn niwedd yr ugeinfed ganrif.

Os gwnewch chi ymchwilio i ‘dueddiadau i sefydliadau’ ar-lein, fe welwch bwyslais cyson ar:

 • gweithlu a disgwyliadau sy’n newid
 • dilysrwydd, gwytnwch a busnes pwrpasol
 • cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • sefydliadau mwy gwastad a hyblyg
 • cynaliadwyedd, gan gynnwys newid hinsawdd, targedau sero net ac ansefydlogrwydd economaidd byd-eang
 • trawsnewid digidol, y cyfeirir ato weithiau fel y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol, a defnydd effeithiol o ddata (Baker, 2021; Marr, 2021; Kropp a McRae, 2022).

Gweithgaredd 2: Meddwl am brofiad eich SAU o ymdrin ag ansicrwydd

Timing: 15 munud

Yn ystod y pandemig bu’n rhaid i SAU oedd â darpariaeth ddysgu o bell gyfyngedig neu ddim o gwbl addasu eu modelau darparu yn gyflym, ochr yn ochr â sicrhau bod y rhai oedd yn gallu gweithio o gartref yn gwneud hynny, i sicrhau parhad yn y dysgu i’w myfyrwyr.

Ystyriwch sut y mae eich SAU a chithau fel unigolyn yn ymdrin ag ansicrwydd. Efallai y byddwch am wneud nodiadau yn y blwch isod.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Trafodaeth

Bydd eich profiadau yn amrywio, gan ddibynnu ar sut yr ymatebodd eich sefydliad i COVID-19, ac ar eich amgylchiadau personol. Er bod pwyslais ar y negyddol yn aml, mae llawer o agweddau positif wedi ymddangos o ganlyniad i ffyrdd newydd o weithio.

Rhowch amser i ymchwilio i dueddiadau yn y sector addysg uwch ac ystyried sut y gall sefydliadau fod angen addasu at y dyfodol, a’r cyfleoedd a all ddod i’r amlwg.

Efallai y byddwch am archwilio’r adnoddau canlynol i’ch helpu wrth i chi feddwl. Mae’r dudalen Student Crowd yn rhoi darlun cryno o sut y gwnaeth prifysgolion y Deyrnas Unedig addasu eu dulliau addysgu wrth ymateb i gyfyngiadau COVID-19.

Yna ystyriwch effaith gweithio hybrid i’r gymuned ehangach ar:

 • yr economi a busnes
 • trefi a chanol dinasoedd
 • materion sy’n effeithio ar y gweithlu, a sgiliau
 • iechyd (corfforol a meddyliol) a llesiant – gweler Gweithio o bell: Oblygiadau i Gymru (dolen isod)
 • anghyfartaledd rhwng grwpiau gwahanol a rhannau gwahanol o Gymru (gan gynnwys yr ardaloedd hynny â chysylltedd gwael)
 • yr amgylchedd
 • y rhwydwaith trafnidiaeth a’r seilwaith.

Efallai y byddwch am agor yr adroddiad llawn:

Gweithio o bell: Y goblygiadau i Gymru

Ar sail eich ymchwil a’n bod yn gweithredu gydag ansicrwydd, a ydych yn cytuno â’r dyfyniad canlynol?

‘Mae prifysgolion mewn sefyllfa dda i gydweithio â phartneriaid ledled Cymru er mwyn cynorthwyo ag adferiad ein gwlad o’r pandemig ac adeiladu dyfodol Cymru gyda’n gilydd.’

Ychwanegwch eich pleidlais at y pôl isod.

Active content not displayed. This content requires JavaScript to be enabled.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).