Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

7 Trawsnewidiad digidol

Cyn y pandemig, roedd trawsnewidiad digidol yn bwysig i sicrhau bod gan sefydliadau ac unigolion y seilwaith, y wybodaeth, y profiad a’r gallu i ffynnu mewn byd digidol.

Cyflymodd y pandemig yr angen i fabwysiadu technoleg ddigidol, defnyddio data’n fwy effeithiol i wneud penderfyniadau, a chanolbwyntio ar gynhwysiant digidol, o ran gallu sefydliadau ac unigolion, ond hefyd sut i gefnogi’r rhai sydd wedi eu hallgau yn ddigidol.

I sefydliadau oedd yn gorfod addasu a chefnogi gweithio o bell ac i SAU sy’n cyflawni dysgu o bell, mae rhan technoleg mewn sefydliad wedi dod yn bwyslais allweddol. Mae’r tabl isod, o adroddiad gan McKinsey, yn dangos cyflymder y newid oherwydd y pandemig.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigwr 25: Yr amser sy’n ofynnol i ymateb i newidiadau neu eu gweithredu

Wrth i sefydliadau fabwysiadu dull hybrid o weithio, bydd y ddibyniaeth ar dechnoleg yn parhau, ac mae deall sut y mae’n esblygu’n bwysig.

Yn y fideo mae’r cyfranwyr yn esbonio beth sydd ar sefydliadau angen ei ystyried ar gyfer trawsnewidiad digidol a’r gallu digidol sy’n ofynnol ar gyfer y dyfodol:

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sept124_digital_transformation_and_skills_compressed.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mae’r ffigwr isod yn rhoi crynodeb defnyddiol o rai o’r newidiadau a ddigwyddodd yn ystod y pandemig COVID-19 sy’n debygol o barhau.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigwr 26: Y newidiadau mwyaf (y cant) yn ystod yr argyfwng COVID-19

Mae angen i sefydliadau ystyried nid yn unig eu hamgylchedd mewnol ond hefyd eu cadwyn gyflenwi, ac yn allweddol, diogelwch ar-lein ac ymddygiad. Wrth i sefydliadau roi mwy o ymddiriedaeth i’w gweithwyr, mae’n holl bwysig iddynt gynyddu eu dealltwriaeth o weithio’n ddiogel ar-lein a’u gallu i wneud hynny a defnyddio technoleg a systemau (fel rhannu ffeiliau a’u cadw) yn ddiogel a chywir.

Mae arnynt hefyd angen ymchwilio i’r seilwaith a’r offer gofynnol, a chynllunio ar gyfer y dyfodol, gan sicrhau bod pwyslais ar gynaliadwyedd digidol, y gallu digidol sy’n ofynnol a strategaethau’r llywodraeth.

Mae rhai o’r themâu allweddol y mae sefydliadau’n eu hystyried ar gyfer y dyfodol yn cynnwys:

  • awtomeiddio prosesau busnes – dysgu peiriannau a deallusrwydd artiffisial (AI)
  • cyfrifiadura ar y cwmwl
  • defnyddio data i yrru llunio penderfyniadau
  • denu talent gyda’r gallu digidol cywir
  • dull dim ymddiriedaeth o ymdrin â diogelwch
  • sut y bydd y meta-fydysawd yn datblygu
  • cynaliadwyedd – cyrraedd sero net, ac olion traed carbon.