Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4.5 Amrywiaeth o ran cenedlaethau

Mae deall disgwyliadau gwahanol genedlaethau yn ddefnyddiol i archwilio anghenion eich gweithwyr a’ch myfyrwyr.

Bydd y gwahaniaethau rhwng cenedlaethau, profiadau a disgwyliadau’r rhai sydd wedi ymsefydlu yn y gweithle, neu sydd wedi ymuno yn ystod y cyfnod clo a allai fod wedi cael eu rhoi ar ffyrlo neu eu swydd wedi ei diddymu, â’r rhai sy’n cychwyn yn eu swydd gyntaf yn wahanol iawn i’r rhai yn y sefydliad cyn COVID-19. Bydd eu hyder, eu hanghenion a’u disgwyliadau yn amrywio. Efallai na fydd y rhai sydd wedi ymuno yn ystod cyfnod clo erioed wedi cyfarfod eu tîm yn y cnawd, a bydd y rhai sydd wedi dod yn syth o addysg ffurfiol wedi cael profiad digynsail o gylch parhaus o addysg ffurfiol yn addasu yn ystod cyfnodau clo.

Mae’n debygol y bydd angen i’w sgiliau a’u lefel o ddealltwriaeth o sut i ymddwyn mewn gweithle gael eu datblygu a’u cefnogi. Os oedd eu profiad cyntaf o weithio o bell, bydd amgylcheddau gwaith yn y cnawd yn addasiad, bydd eu gallu digidol yn amrywiol, a gall eu gwytnwch fod yn is na’r disgwyl.

Bydd gan y rhan fwyaf o sefydliadau weithlu amrywiol o ran cenedlaethau. Er ei bod yn synhwyrol ystyried eu gwerthoedd a’u credoau a’u harddull gwaith, mae’n bwysig hefyd peidio â thybio bod pawb o blant y mileniwm yn alluog yn ddigidol neu na fydd y rhai aned yn yr 1960au yn gallu ymdrin â thechnoleg. Gan ddibynnu ar eu rolau yn y sefydliad a’u profiad, mae angen i chi ystyried yr unigolyn. Mae’n bwysig deall yr amgylcheddau y mae cenedlaethau gwahanol wedi bod yn agored iddynt, eu haddysg, disgwyliadau gwaith a’u mynediad at dechnoleg. Gall deall sut i ddwyn cenedlaethau gwahanol at ei gilydd i ddysgu oddi wrth ei gilydd fod yn fuddiol i sefydliad, i annog amrywiaeth a safbwyntiau gwahanol.

Mae’r ffeithlun gan Generation Z [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] yn rhoi trosolwg defnyddiol o’r nodweddion, tueddiadau a gwerthoedd y gall pob cenhedlaeth eu dwyn i’r gweithle.

Gweithgaredd 13: Sut i greu ymddiriedaeth ar draws cenedlaethau

Timing: 25 munud

Yn y fideo mae’r cyfranwyr yn rhannu eu dealltwriaeth o anghenion cenedlaethau. Wrth i chi wylio, ystyriwch sut y gallech ddatblygu diwylliant o well dealltwriaeth rhwng cenedlaethau yn eich sefydliad.

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sep116_expectations_of_generations_compressed.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Efallai y byddwch hefyd am wylio’r fideo dewisol hwn Why GQ is the kind of intelligence we all need | Poornima Luthra | TEDxOdenseWomen lle mae Dr Poornima Lurtha yn esbonio’r tri offeryn i ddatblygu dealltwriaeth am genedlaethau, lleihau mân densiynau, a llunio ymddiriedaeth a sut y gellir gweithredu’r rhain yn eich cyd-destun eich hun.

Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Efallai y byddwch am wneud nodiadau yn y blwch testun rhydd isod.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).