Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

10 Crynodeb o’r cwrs

Ar ddechrau’r cwrs hwn fe wnaethom ofyn i chi feddwl am ffyrdd eich sefydliad o weithio ac ystyried a yw:

‘Mae prifysgolion mewn sefyllfa dda i gydweithio â phartneriaid ledled Cymru er mwyn cynorthwyo ag adferiad ein gwlad o’r pandemig ac adeiladu dyfodol Cymru gyda’n gilydd.’

Yn y fideo isod mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, yn rhannu ei barn am ran SAU wrth ddiogelu cenedlaethau’r dyfodol

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sept135_heis_role_in_the_future_compressed.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Rhowch amser i fyfyrio am yr hyn yr ydych wedi ei ddysgu am sut y mae sefydliadau yn gweithredu’n awr, yr ystyriaethau wrth gynllunio ac addasu mewn cyfnod ansicr, effaith y trawsnewidiad digidol, a phwysigrwydd ymwreiddio arferion gwaith cynaliadwy, yn ogystal â chyflawni saith nod llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a thargedau sero net.

Ym mha feysydd ydych chi’n teimlo y mae eich sefydliad yn gwneud yn dda, a bell all fod angen ei wella?

Wrth i’ch sefydliad esblygu i lwyddo a diogelu llesiant cenedlaethau’r dyfodol, daliwch ati i ddatblygu eich sgiliau a’ch dealltwriaeth eich hun o ffyrdd hybrid o weithio i SAU, a meddwl sut y gallwch ddefnyddio’r fframwaith cyd-destunol i’ch cynorthwyo yn y tymor hir.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigwr 1 (yn cael ei ailadrodd): Ffyrdd hybrid o weithio: fframwaith cynaliadwyedd cyd-destunol
  1. Dylech chi a’ch ffyrdd o weithio ystyried y rhanddeiliaid allweddol yn eich amgylchedd a’u hanghenion yng nghyswllt datblygu sefydliadol.
  2. Mae arnoch angen deall gofynion sefydliadol, y cyd-destun, cysylltiadau, a’r gofynion ar gyfer meysydd allweddol a sut y mae’r rhain yn gysylltiedig ag anghenion eich rhanddeiliaid.
  3. Mae arnoch angen ystyried eich ffordd o weithio er lles cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’r cwrs hwn yn rhan o’r casgliad Cefnogi Gweithio Hybrid a Thrawsnewid Digidol [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] , efallai yr hoffech ei archwilio ymhellach.