ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರಹ

ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ- ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರಹದ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಮಜಸತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇಡೀ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತೆಂದು ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಾ ಹಾಗು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯಾರ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ?

ಸಂಬಧಿತ TESS-India ಶಾಲೆಯ ನಾಯಕತ್ವ OER

ಸಂಬಂಧಿತ TESS-Indiaಸಂಪನ್ಮೂಲ:

ಸಂಬಂಧಿತ TESS-Indiaಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವ್ರುದ್ಧಿ OER:

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ

ಪೋಷಕರರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು