ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ

ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶಾಲಾ ನಾಯಕರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಠಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಹಾಗು ಕಾಲನಿಷ್ಟೆಯ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಾಲಾ ನಾಯಕರ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಬೋಧನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗು ತೊಳೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?

ಸಂಬಂಧಿತ TESS-India ಶಾಲೆಯ ನಾಯಕತ್ವ OER

ಸಂಬಂಧಿತ TESS-Indiaಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ:

ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ