ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದೆಂದು ಶಾಲಾ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗು ಅವರು ಯಾವುದರತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯುಸುತ್ತಾರೆಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಶಾಲಾ ನಾಯಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆಂದು ಸಹ ಗಮನಸಿ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಈ ಶಾಲಾ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರ ಮುಖ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳೇನು?

ಸಂಬಂಧಿತ TESS-India ಶಾಲೆಯ ನಾಯಕತ್ವ OER:

ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ

ಕಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ