ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ , ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವನು ಯೋಜಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ’ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ’ [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಬಹುಶ್ರೇಣಿಯ ಬಹು ಭಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು , ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
  • ವಿಡೀಯೊ/ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
  • ಈ ವಿಡೀಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು You Tube ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
  • TESS-India ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ OER ’ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಣಿತ’ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಒಂದು ಸರಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು,ಇದರಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
  • ವಿಡೀಯೊ/ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
  • ಈ ವಿಡೀಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು You Tube ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
  • TESS-India ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ OER ’ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತ’ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲು , ಅವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿದ್ದ ಈ ಹಿಂದಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಗುಂಪುಕಾರ್ಯದ ಬಳಕೆ

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು