Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

3.2 Carson crìonadh?

Thàinig a’ Ghàidhlig a dh’Alba à Èirinn anns na linntean tràth RC agus bha i na prìomh chànan san dùthaich ro dheireadh a mhìle bliadhna sin. Tha i air as bhith a’ crìonadh riamh on uair sin, ge-tà, air diofar adhbhair.