Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

4.1.2 Ag ionnsachadh chànanan eile

Tha daoine a bha fileanta ann an dà chànan aig aois òg mar as trice nas fheàrr na an àbhaist air cànanan eile ionnsachadh. Tha seo fìor cuideachd mu dhùthchannan (e.g. An Òlaind no An Eilbheis). Tha diofar adhbhair airson seo.

’S e aon adhbhar gu bheil ionnsachadh dara cànain a’ toirt misneachd dhan neach-ionnsachaidh gus feuchainn air an treas no an ceathramh cànan on a tha fhios aca a-nise gun urrainn dhaibh a dhèanamh. Bhon is e dìth misneachd a tha a’ cumail mòran gun a bhith nas fheàrr air cànanan ionnsachadh, ’s e rud cudromach a tha seo.

A bharrachd air sin, tha fhios aig dà-chànanaich a-nise mar a dh’ionnsaicheas iad cànan agus mar a dhèiligeas iad ri duilgheadasan agus faodaidh iad an t-eòlas sin a chur gu feum leis an treas (no an ceathramh) cànan.

Tha rannsachadh air sealltainn gu bheil dà-chànanaich nas mothachaile aig aois òg air an diofar eadar ‘cruth’ agus ‘brìgh’ fhaclan na tha clann aig nach eil ach aon chànan – i.e. tha fhios aca gu bheil barrachd air aon dòigh ann air rudan ainmeachadh. Ann an deuchainnean, mar eisimpleir, bha na dà-chànanaich òga nas dualtaiche faclan a chur còmhla air sgàth an ciall seach an coltas no am fuaim. Tha an comas seo na chuideachadh ann a bhith ag ionnsachadh chànanan eile.

Tha rannsachadh air seo a’ leantainn ach tha aonta ann gu bheil dà-chànanas aig aois òg a’ cuideachadh ann a bhith ag ionnsachadh chànanan eile às dèidh sin. Airson cunntas air an rannsachadh. Cliog an seo [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] .

Sgeulachd Chrìsdein

Figear 26

‘Rugadh mi san Eilean Sgitheanach ann an coimhearsnachd Gàidhlig ach ’s e Beurla agus Fraingis a bha mi a’ cluinntinn aig an taigh. Dh’ionnsaich mi Gàidhlig nuair a dh’fhosgail aonad Gàidhlig sa Bhun-Sgoil ann am Port Righ. Nuair a dh’fhàg mi an sgoil chaidh mi gu Sabhal Mòr Ostaig, colaiste Gàidhlig na h-Alba, agus tha mi air a bhith ag obair ann an saoghal na Gàidhlig bhon uair sin. Tha mi a’ faireachdainn glè fhortanach gu robh cothrom agam Gàidhlig ionnsachadh. ‘