Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

5 Mar a tha a’ Ghàidhlig ag obair

5.1 Mar a chanas mi

Seo abairtean cumanta sa Ghàidhlig, Èist riutha le cliogadh air an t-samhla, agus an uair sin feuch rin cantainn.

Ciamar a tha thu?

Download this audio clip.Audio player: ciamar-a_tha_thu.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Tha gu math.

Download this audio clip.Audio player: tha_gu_math.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Madainn mhath.*

Download this audio clip.Audio player: madainn_mhath_1.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Feasgar math.*

Download this audio clip.Audio player: feasgar_math.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Thig a-steach.

Download this audio clip.Audio player: thig_a-steach.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mach à seo!

Download this audio clip.Audio player: mach_a_seo.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mòran taing.

Download this audio clip.Audio player: moran_taing.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Slàinte!

Download this audio clip.Audio player: slainte.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Dè tha dol?

Download this audio clip.Audio player: de_tha_dol.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Tha mi trang.

Download this audio clip.Audio player: tha_mi_trang.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

An can thu rithist e?

Download this audio clip.Audio player: an_can_thu_rithist_e.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mas e do thoil e.

Download this audio clip.Audio player: mas_e_do_thoil_e.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

* Faodaidh ainmearan sa Ghàidhlig, mar ann an cànanan eile, a bhith fireanta no boireanta: sin as coireach gur e ‘feasgar math’ (fireanta) a tha ann ach ‘madainn mhath’ (boireanta).