Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

6.4.3 Sgeulachdan agus òrain

’S e na seann òrain a tha air tighinn a-nuas thugainn sa bheul-aithris aon de na roinnean as prìseile de dhualchas na Gàidhlig. Tha fhios againn cuin a rinneadh feadhainn dhiubh oir tha tachartasan eachdraidheil air an ainmeachadh annta: mar eisimpleir, ’s e marbhrann boireannaich dha cèile a tha anns an òran ‘Griogal Cridhe’, a rinneadh nuair a bha Clann Ghriogair fo gheur-leanmhainn aig deireadh na 16amh linn. Gheibhear e air a sheinn le diofar dhaoine agus bhuidhnean air làrach-lìn a’ BhBC, Bliadhna nan Òran [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] .

O chionn beagan bhliadhnaichean tha seinneadairean agus còmhlain mar Runrig air a bhith a’ sgrìobhadh òrain ann an nòsan ùra. Tha grunn de na h-òrain aig Runrig a chaidh a chlàradh le buidhnean eile, leithid Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu.

Tha dualchas beairteach de sgeulachdan sa Ghàidhlig cuideachd: ’s e Popular Tales of the West Highlands aig Iain Òg Ìle an cruinneachadh as ainmeile dhiubh. Chaidh feuchainn anns na bliadhnaichean mu dheireadh ri aithris sgeulachdan a thoirt air ais mar chleachdadh. Chan eil an iomairt seo air a bhith uile-gu-lèir soirbheachail ach tha na sgeulachdan fhèin fhathast ann mar dhearbhadh, còmhla ri na h-òrain, air neart an dualchais sa Ghàidhlig.