Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.1 Cyd-destun cenedlaethol

Datblygwyd y cwrs hwn gyda chyllid gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, (CCAUC), y corff cyhoeddus sy'n gweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a'r darparwyr addysg uwch, felly cyfeirir at gyd-destun cenedlaethol Cymru yn bennaf yma. Efallai fod gan eich gwlad chi wahanol uchelgeisiau neu dargedau ar gyfer gwella llesiant a chynhwysiant yn y gweithle.

Yng Nghymru, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015:

yn ei wneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, i weithio’n well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd, ac i atal problemau parhaus megis tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd.

(Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, 2022a)

Mae'r Ddeddf yn cynnwys saith nod i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru – ond gallai'r meysydd a drafodir fod yr un mor berthnasol i wledydd eraill. Gweler y nodau yn Ffigwr 1 ac maent wedi'u disgrifio yn Nhabl 1.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigwr 1 Nodau llesiant.
Tabl 1

Cymru Lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.

Cymru gydnerth

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid.

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd).

Gymru Iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol

Gymru o Gymunedau Cydlynys

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.

Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang.

(Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, 2022a)

Y ddau nod sydd fwyaf naturiol gysylltiedig â'r cwrs hwn yw 'Cymru Iachach' (ar gyfer llesiant) a 'Cymru Fwy Cyfartal' (ar gyfer cynhwysiant), a bydd adnoddau sydd ynghlwm â'r nodau hyn yn cael eu pwysleisio ar adegau priodol drwy gydol y cwrs, yn enwedig yr hyn mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (2022b) yn eu galw'n 'Newid Syml'. Cadwch lygad am y blychau drwy gydol y cwrs sy'n cynnwys dolenni at yr adnoddau hyn. Ni ymdrinnir â'r nodau eraill yn benodol, ond wrth i chi weithio drwy'r cwrs, ceisiwch fyfyrio ar sut allai'r pynciau yr ymdrinnir â nhw gysylltu â'r nodau hynny.

Cymru Iachach

Diffinnir nod 'Cymru Iachach' yn Nhabl 1. Bydd y nod hwn yn cael ei archwilio o wahanol bersbectifau yn y cwrs hwn, gyda ffocws penodol ar yr effaith mae gweithio o bell a gweithio hybrid yn ei chael ar lesiant meddyliol a chorfforol.

Cymru sy'n fwy cyfartal

Diffinnir nod 'Cymru sy'n Fwy Cyfartal' yn Nhabl 1 hefyd. Awgryma Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 y gellir gwireddu'r nod hwn drwy:

ennill mwy o amrywiaeth ymhlith y rhai sy’n gwneud penderfyniadau drosom a’n gweithlu’n gyffredinol, a sicrhau bod sefydliadau yng Nghymru yn mabwysiadu ymagweddau a fydd yn rhoi diwedd ar dlodi a lleihau anghydraddoldebau.

(Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, 2022d)

Bydd y cwrs hwn yn archwilio sut mae gwella amrywiaeth, cydraddoldeb a chyfiawnder yn y gweithle, ac yn adnabod rhai o'r buddion y gallai gwelliannau o'r fath eu cyflwyno i'ch sefydliad.