Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.1.2 Eich llesiant digidol

Soniwyd yn gynharach y byddai'r cwrs hwn yn archwilio llesiant o bersbectif digidol, yn seiliedig ar elfen 'Llesiant Digidol' fframwaith galluoedd digidol unigol Jisc (Jisc, dim dyddiad). Gadewch i ni edrych ar honno nawr.

Digital wellbeing is a term used to describe the impact of technologies and digital services on people’s mental, physical, social and emotional health.

(Jisc, 2019a)

Weithiau, gall gweithio hybrid, cyfathrebu a chydweithio digidol fod yn heriol neu drwm, a gall effeithio ar eich llesiant.

Gall fod yn fwy anodd datblygu diwylliant sefydliadol a magu ymddiriedaeth mewn amgylcheddau gweithio hybrid. Datblygir diwylliant ac ymddiriedaeth drwy gysylltiadau dynol, ac fel bodau dynol, rydym wedi gorfod addasu er mwyn gallu datblygu'r rhain, yn wyneb yn wyneb ac yn y byd rhithiol, digidol.

Wrth i ffyrdd newydd o weithio esblygu, mae'n werth gofyn cwestiynau fel y rhai canlynol: A ydym ni wedi addasu? Sut mae'n wahanol nawr? Os byddwch yn meddwl am y ffordd rydych chi'n gweithio gyda'ch cydweithwyr a'ch sefydliad ar ôl COVID-19, mae'n bosibl y byddwch yn sylwi bod eich diwylliant a'ch ymddiriedaeth wedi esblygu'n naturiol wrth i chi addasu i ffyrdd hybrid o weithio. Wrth i'r broses o weithio'n hybrid esblygu, mae'n bosibl y byddwch yn sylwi eich bod chi a'ch cydweithwyr yn mynd i'r swyddfa yn amlach, naill ai oherwydd gofynion sefydliadol neu o ddewis personol. Ar gyfer timau sy'n dilyn dull hybrid, mae'n bwysig cofio y bydd rhai pobl yn parhau i fod yn weithwyr o bell ac mae sicrhau eu bod yn parhau i deimlo'n rhan o bethau yn bwysig. Gall ystyried sut rydych chi'n gweithio gyda'ch tîm i wneud y defnydd gorau o dechnolegau digidol helpu i gyflawni hyn.

Gweithgaredd 4 Effaith technoleg ddigidol ar eich llesiant

Timing: Caniatewch tua 30 munud

Edrychwch yn ofalus ar y diagram isod.

 1. Ystyriwch sut y gall technolegau effeithio ar eich llesiant digidol yn y gwaith drwy nodi eu heffeithiau cadarnhaol a negyddol, naill ai o'ch profiad personol chi neu brofiadau'r rhai hynny rydych wedi'u gweld mewn cydweithwyr.
 2. Yn eich barn chi, pa gapasiti sydd gennych chi i newid eich ymarferion digidol i wella'ch llesiant?
Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigwr 6 Pedwar agwedd ar lesiant digidol ar gyfer unigolion.

Cewch ysgrifennu nodiadau yn y blwch isod.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Trafodaeth

Mae gallu 'Hunaniaeth Ddigidol a Llesiant' Jisc yn cynnwys y gallu i:

 • warchod iechyd, diogelwch, perthnasoedd a chydbwysedd gwaith–bywyd personol mewn cyd-destun digidol
 • defnyddio adnoddau digidol mewn ymgais i gyflawni nodau personol (e.e. iechyd a ffitrwydd) a chymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a chymunedol
 • gweithredu'n ddiogel a chyfrifol mewn amgylcheddau digidol
 • rheoli llwyth gwaith digidol, gorlwytho a phethau sy'n denu sylw oddi wrth y gwaith
 • gweithredu gyda phryder am yr amgylchedd dynol a naturiol wrth ddefnyddio adnoddau digidol.

Sut mae hyn yn berthnasol i'ch ymateb i'r gweithgaredd hwn?

Yn ôl Jisc (2019b), i unigolion mewn cyd-destun addysg, mae llesiant digidol yn 'cysylltu'n agos â'u llesiant personol a'u llesiant digidol cymdeithasol, ac i ddatblygu a rheoli eu hunaniaethau a'u hôl troed proffesiynol a digidol.'

Nawr, gwyliwch y fideo lle mae Sas Amoah, Cynhyrchydd Cyfryngau Digidol yn Y Brifysgol Agored, yn rhannu sut mae'n rheoli ei lesiant digidol.

Download this video clip.Video player: hyb_4_2022_sept103_managing_your_digital_wellbeing_sas_compressed.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mae model Jisc yn canolbwyntio ar bedwar cyd-destun o'ch llesiant digidol – cymdeithasol, personol, dysgu a gwaith – a all eich helpu i ystyried meysydd y gallwch fod am ganolbwyntio arnynt. Mae’r rhain wedi'u rhestru yn Nhabl 3.

Tabl 3
Cyd-destun llesiant digidol Ffactorau cadarnhaol Ffactorau negyddol
Ffactorau cymdeithasol
 • Atal unigedd
 • Magu a chynnal perthnasoedd
 • Lleihau unigrwydd
 • Cyfranogiad a chyswllt llawn gyda theulu, cyfeillion a chymunedau ehangach
 • Mwy o gyfleoedd cynhwysiant (e.e. pobl anabl)
 • Seiberfwlio
 • Meithrin perthynas amhriodol ar-lein (e.e. rhyw, radicaleiddio)
 • Gwahardd a/neu hygyrchedd (e.e. rhywedd, oedran, tlodi)
Personol
 • Creu hunaniaeth gadarnhaol
 • Magu hunan-werth
 • Mwynhad (e.e. gemau, hwyl, rhyngweithiadau, cerddoriaeth)
 • Hwylustod/arbed amser (e.e. siopa)
 • Mynediad at syniadau/ysbrydoliaeth newydd
 • Adnoddau ar gyfer iechyd corfforol
 • Cymhariaeth negyddol ag eraill
 • Ymddygiadau caethiwus ar-lein (e.e. gamblo, pornograffi, gwirio dyfeisiau)
 • Rhoi sylw goddefol i rywbeth
 • Mynediad at weithgareddau/deunyddiau anghyfreithlon
 • Torri rheolau data personol
 • Diffyg mynediad a/neu gael eich gadael ar ôl
 • Diffyg cwsg
 • Effaith ar iechyd corfforol (e.e. straen ar y llygaid, ystum y corff, diffyg ymarfer corff)
Dysgu
 • Ffyrdd eraill o ddysgu
 • Cyfleoedd dysgu cydweithredol ar-lein
 • Gweithgareddau dysgu diddorol
 • Ymarfer sgiliau digidol ar gyfer cyflogaeth
 • Dysgu sgiliau digidol ar gyfer gyrfaoedd newydd/newid gyrfa
 • Mwy o fynediad at ddysgu
 • Asesiad ac adborth mwy apelgar
 • Diffyg sgiliau digidol
 • Gorlwyth digidol
 • Effaith negyddol cydweithio gorfodol ar-lein
 • Amser yn dysgu technolegau newydd, nid y pwnc
 • Defnydd amhriodol o dechnolegau
 • Diffyg dewis (e.e. rhywun yn dweud wrthych pa dechnolegau i'w defnyddio)
Gwaith
 • Cyfathrebu gwell
 • Cydweithio byd-eang
 • Gweithio'n hyblyg
 • Sut i reoli llwyth gwaith
 • Adnoddau i wneud pethau'n haws
 • Creu hunaniaeth broffesiynol gadarnhaol ar-lein
 • Cysylltu â rhwydweithiau proffesiynol/pwnc eraill
 • Gorlwyth digidol
 • Gweithio bob amser (mynediad 24 awr)
 • Newidiadau i rolau/gweithgareddau swydd
 • Awtomateiddio tasgau (e.e. colli swyddi)
 • Ergonomeg wael
(Jisc, 2019c)

Dyma rai o'r awgrymiadau mae Jisc yn eu hawgrymu i helpu i wella'ch llesiant digidol:

 • Gofynnwch am hyfforddiant a chefnogaeth gyda'r systemau a'r adnoddau digidol sy'n berthnasol i'ch swydd, er mwyn i chi allu eu defnyddio'n effeithiol a diogel
 • Treuliwch amser yn archwilio a deall eich dewisiadau a'ch anghenion digidol
 • Ystyriwch effaith gweithgareddau digidol ar eich iechyd ac iechyd eraill
 • Rheoli eich gweithlu digidol drwy ddysgu sut mae defnyddio adnoddau yn effeithiol, rheoli'ch negeseuon e-bost ac osgoi pethau sy'n denu'ch sylw
 • Creu hunaniaeth ddigidol gadarnhaol.

Bydd nifer o'r rhain yn cael eu harchwilio yn Adrannau 4 a 5 o'r cwrs hwn.