Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.1 Rheoli eich llesiant eich hun

Cyflwynwyd yn adran 2.1 y dangosyddion a ddefnyddir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i fesur lefel bodlonrwydd oedolion ifanc yng ngwahanol agweddau ar eu bywydau. Yn ogystal, mae gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol gyfuniad wedi'i symleiddio o bedwar cwestiwn ynghylch llesiant personol sydd wedi'u defnyddio mewn amrywiaeth o holiaduron i fesur llesiant cenedlaethol ers 2010 (SYG, 2018). Rhowch gynnig ar ateb y cwestiynau hyn yng Ngweithgaredd 3.

Gweithgaredd 3 Pedwar mesur o lesiant personol

Timing: Caniatewch tua 5 munud

Mae tabl 2 yn nodi pedwar cwestiwn ynghylch eich teimladau am agweddau ar eich bywyd. Nid oes atebion cywir nac anghywir. Ar gyfer pob un o'r cwestiynau hyn, nodwch ateb ar raddfa o 0 i 10, lle mae 0 yn cynrychioli 'dim o gwbl' a 10 yn cynrychioli 'yn llwyr'.

Tabl 2

Mesur

Cwestiwn

Bodlonrwydd mewn bywyd

Ar y cyfan, pa mor fodlon ydych chi gyda’ch bywyd yn ddiweddar?

Gwerthfawr

Ar y cyfan, i ba raddau ydych chi'n teimlo bod yr hyn a wnewch yn eich bywyd yn werthfawr?

Hapusrwydd

Ar y cyfan, pa mor hapus oeddech chi’n teimlo ddoe?

Gorbryder

Ar raddfa lle mae 0 yn cynrychioli 'ddim yn orbryderus o gwbl' a 10 yn cynrychioli 'yn gwbl orbryderus', ar y cyfan, pa mor orbryderus oeddech chi'n teimlo ddoe?

(SYG, 2018)

Gadael sylw

Mae hwn yn adnodd hynod ddefnyddiol i wirio a monitro'n rheolaidd eich llesiant emosiynol neu feddyliol. Os wnaethoch ateb ar ochr isaf y raddfa ar gyfer un neu fwy o'r cwestiynau, meddyliwch pa gamau gweithredu y gallech eu cymryd i wella hynny, a pha gefnogaeth a all fod ei hangen arnoch chi.