Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.3 Amrywiol ddimensiynau llesiant

Cyfeiriodd 2.1 at y dimensiynau llesiant mae Swyddfa Ystadegau Gwladol y DU yn eu defnyddio i fesur llesiant pobl ifanc, sef:

  • personol
  • perthynol
  • seiliedig ar iechyd
  • galwedigaethol
  • amgylcheddol
  • ariannol
  • addysgol/seiliedig ar sgiliau.

Os ewch ati i ymchwilio i ddimensiynau llesiant (y cyfeirir ato hefyd fel 'lles' ar adegau), byddwch yn gweld categorïau eraill sy'n amrywio o bum elfen (sy'n nodweddiadol ynghlwm wrth fodel PERMA a ddisgrifir yn yr adran flaenorol) i wyth elfen. Ymddengys mai wyth yw'r cyfuniad mwyaf cyffredin, ac mae'n cynnwys y mathau o lesiant sydd wedi'u nodi yn Ffigwr 3.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigwr 3 Dimensiynau llesiant.

Mae'r cwrs hwn yn ystyried y tirlun digidol ar ôl COVID-19 a'r ffyrdd hybrid o weithio sydd wedi'u hamlygu mewn ymateb i'r pandemig, felly bydd llawer ohono yn canolbwyntio ar ffactorau sy'n ymwneud â llesiant galwedigaethol (yn y gwaith). Wedi dweud hynny, mae ein llesiant galwedigaethol yn cael ei effeithio'n enfawr gan eich iechyd meddwl a chorfforol. Yn ogystal, mae'n anodd gwahanu'n llwyr yr hyn sy'n digwydd yn ystod oriau gwaith rhag pob agwedd arall ar eich llesiant, felly mae'n anochel y bydd y cwrs yn trafod sawl un o'r dimensiynau eraill sydd wedi'u rhestru uchod, i raddau mwy neu lai.