Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.2 Y model PERMA

Diffinnir llesiant yn yr Oxford English Dictionary fel 'the state of being comfortable, healthy, or happy’. Wedi dweud hynny, mae'n bwysig sylweddoli bod llesiant yn gysyniad llawer ehangach na hapusrwydd o un foment i'r llall. Er ei fod yn cynnwys hapusrwydd, mae hefyd yn cynnwys pethau eraill, megis pa mor fodlon yw pobl gyda'u bywyd ar y cyfan, eu hymdeimlad o bwrpas a faint o reolaeth sydd ganddynt yn eu barn nhw.

Daw persbectif defnyddiol ar hyn gan y seicolegwr, addysgwr a'r awdur o America, Martin Seligman. Dangosodd ymchwil Seligman (2011) fod angen pum elfen graidd er mwyn i bobl gyflawni ymdeimlad iach o lesiant, cyflawniad a bodlonrwydd mewn bywyd. Galwodd hwn yn y model PERMA:

  • Positive emotion (emosiwn cadarnhaol)
  • Engagement (ymgysylltiad)
  • Relationships (perthnasoedd)
  • Meaning (ystyr)
  • Achievement (llwyddiant).

Gweithgaredd 2 Adnabyddwch enghreifftiau o'r model PERMA

Timing: Caniatewch tua 20 munud
  1. Treuliwch ychydig funudau yn meddwl am enghraifft yn y gweithle o bob un o elfennau'r model PERMA – e.e. beth oedd yr emosiwn cadarnhaol olaf i chi ei deimlo yn y gwaith, a pham; beth sy'n rhoi ystyr i'ch gwaith?
  2. Nawr, darllenwch yr erthygl fer hon (700 gair) yn trafod Positive Psychology in the Workplace [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Finkbeiner, 2022) gan y darparwr llesiant yn y gweithle, Zevo.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sut oedd yr enghreifftiau y gwnaethoch chi feddwl amdanynt gymharu ag awgrymiadau Zevo? Noder fod awdur yr erthygl yn dweud bod gan gyflogwyr, rheolwyr ac arweinwyr rôl i'w chwarae yn hapusrwydd y gweithle. Bydd Adran 3 yn trafod hyn.