Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

2.2 Ffynonellau o syniadau busnes arloesol

Mae syniadau arloesol yn deillio o brofiadau a sefyllfaoedd cyffredin. Ystyriwch yr awgrymiadau isod. Efallai bod eich syniad busnes wedi datblygu o sefyllfa o'r fath:

 • gwaith a phrofiadau presennol a blaenorol
 • hobïau a diddordebau hamdden
 • cymwysterau ac astudiaethau
 • marchnadoedd/defnydd newydd ar gyfer cynhyrchion sydd eisoes ar gael
 • datrys problem barhaus
 • ymchwil a datblygu
 • patentau, trwyddedau a sefydliadau ymchwil
 • dyfeisio
 • cyfleoedd sy'n codi o dechnolegau newydd
 • cyfleoedd sy'n codi o newidiadau economaidd/newidiadau i'r farchnad
 • newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr
 • cwynion a rhwystredigaeth a fynegwyd gan gwsmeriaid posibl
 • newidiadau i reolau a rheoliadau
 • efelychu syniad o ardal wahanol
 • efelychu syniad o ddiwydiant gwahanol
 • gwella cynnyrch sy'n bodoli eisoes
 • ffilmiau, teledu a radio
 • llyfrau, cylchgronau a'r wasg
 • sioeau masnach, arddangosfeydd a chynadleddau
 • rhwydweithiau busnes a chymdeithasol
 • teulu a ffrindiau.

Astudiaeth achos: Ffynonellau o arloesedd

Roedd David wrthi'n ystyried y rhestr uchod a daeth i'r casgliad er y gall gynnwys llawer ohonynt, fod y canlynol wedi dylanwadu'n sylweddol ar ei syniad:

 • gwaith a phrofiadau presennol a blaenorol - sawl blwyddyn o brofiad ymarferol fel saer yn gwneud ac yn gosod grisiau. Derbyn gwaith ychwanegol i wneud grisiau pan mai'r dewis arall i'r cyflogwr oedd chwilio ymhellach i ffwrdd, am gost uwch.
 • hobïau a diddordebau hamdden - gwaith creadigol fel gwneud eitemau wedi'u teilwra gan ddefnyddio ei sgiliau saer coed, a'u rhoi fel anrhegion i deulu a ffrindiau.
 • ymchwil a datblygu - mae nifer o dai preswyl yn yr ardal wedi'u hadnewyddu'n ddiweddar, naill ai er mwyn eu hailwerthu neu ychwanegu gwerth esthetig neu ariannol atynt yn ystod y dirywiad mewn gwerthiannau eiddo. Mae hyn wedi rhoi cyfle da iddo wneud gwaith ymchwil a datblygu uniongyrchol. Mae wedi gwneud grisiau ar gyfer eiddo masnachol a thrwy hyn, mae wedi ymgyfarwyddo â'r manylebau a'r rheoliadau a'r gofynion angenrheidiol.
 • gwella cynnyrch sy'n bodoli eisoes - mae grisiau yn bethau y bydd eu hangen bob amser ar gartrefi ac eiddo masnachol sydd â mwy nag un llawr. Yr un yw'r cynllun sylfaenol. Fodd bynnag, gall ychwanegu a gwella nodweddion eraill. Nid yw'r pren bob amser wedi bod yn gynaliadwy ac ni chaiff pren lleol o ffynonellau cynaliadwy ei ddefnyddio. Gallai hefyd ystyried defnyddio pren wedi'i adfer pan fo hynny'n bosibl, sy'n golygu y gallai ychwanegu hyn fel pwynt gwerthu.

Er mwyn i gynnyrch neu wasanaeth gael unrhyw siawns o lwyddo yn y farchnad ddewisol, rhaid i syniad busnes entrepreneuraidd daro'r cydbwysedd cywir rhwng dau rym croes o bosibl:

 1. yr angen i fod yn arloesol (cynnwys rhywbeth sy'n ddigon newydd fel ei fod yn ddeniadol ac yn gystadleuol)
 2. yr angen i fod yn hyfyw (digon o adnoddau, gallu a darpar gwsmeriaid i gyflwyno'r cynnyrch i'r farchnad a chyflawni eich amcanion ariannol).
GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored