Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

3.4.4 Prisio ar sail cwsmeriaid

Nid yw dulliau prisio ar sail cwsmeriaid yn golygu bod cynhyrchion a gwasanaethau'n cael eu cynnig am y pris isaf posibl, ond maent yn ystyried anghenion a dyheadau cwsmeriaid.

Prisio ar sail galw yw'r dull prisio sy'n canolbwyntio fwyaf ar y farchnad. Mae angen i'r entrepreneur sy'n defnyddio'r dull hwn ddechrau drwy asesu beth fydd y galw am y cynnyrch ar brisiau gwahanol. Gall wneud hyn drwy ofyn i ddarpar gwsmeriaid faint y byddent yn disgwyl ei dalu am y cynnyrch neu'r gwasanaeth ac yna gyfrif faint sy'n dewis pob pris. Wrth i'r pris gynyddu, bydd llai o gwsmeriaid yn barod i brynu'r cynnyrch oherwydd bydd llai ohonynt yn teimlo bod y cynnyrch yn darparu gwerth da am arian.

Mae'n werth crybwyll hefyd, oherwydd natur y farchnad neu gyfyngiadau o ran eu sgiliau a'u gallu eu hunain, na fydd llawer o entrepreneuriaid yn gallu gwneud ymchwil ffurfiol i'r farchnad er mwyn cael y wybodaeth hon. Yn lle hynny, byddant yn dibynnu ar eu barn, eu greddf neu'u profiad eu hunain neu bobl y maent yn ymddiried ynddynt. Dyma un o'r prif resymau dros ddewis dechrau busnes mewn sector rydych eisoes yn gyfarwydd ag ef ac yn ei ddeall.

Beth bynnag, gellir defnyddio'r math hwn o gyfrifiad i bennu camau polisi sgimio (lle rydych yn dechrau'n uchel fel y busnes cyntaf yn y farchnad ac yna'n lleihau dros amser wrth i eraill ymuno â'r farchnad) neu gellir ei ddefnyddio i gyfrifo pris lansio priodol ar gyfer y cynnyrch. Y cam nesaf yw cyfrifo costau cynhyrchu'r cynnyrch mewn symiau gwahanol. Fel arfer, mae'r gost o gynhyrchu pob eitem yn lleihau po fwyaf o unedau sydd gennych (e.e. os byddwn yn cynhyrchu 25,000 o unedau, bydd pob uned yn costio llai na phe byddem yn cynhyrchu 5,000 o unedau). Mae'r tabl isod yn dangos hyn.

Tabl 4

Nifer yr unedauCost fesul unedCostau cyfarparu* + sefydlogCost net fesul uned
25,000£1.10£3,500£1.24
20,000£1.22£3,500£1.39
10,000£1.44£3,500£1.79
5,000£1.87£3,500£2.57
*Y gost gyfarparu yw faint y bydd yn ei gostio i'r cwmni baratoi ar gyfer cynhyrchu'r eitem. Ni fydd y gost hon yn newid pa un a fyddwch yn gwneud 25,000 neu 5,000 o unedau. Byddai costau cyfarparu David yn cynnwys ei offer a'i gyfarpar gwaith coed ac i Gwyneth, byddent yn cynnwys ei stondin a'i chyfarpar arlwyo masnachol.

Mae'r tabl nesaf yn dangos pwysigrwydd arbedion maint ac effaith pris ar alw. £6.50 yw'r pris fyddai'n cynhyrchu'r elw uchaf fesul uned, ond dim ond 5,000 o unedau y byddent yn eu gwerthu am y pris hwn a fyddai'n gwneud elw o £19,650. Ar y llaw arall, £3.50 yw'r pris fyddai'n cynhyrchu'r nifer fwyaf o werthiannau ond byddai hyn yn golygu elw is fesul uned.

Felly, bydd pris gwerthu'r cynnyrch yn dibynnu ar amcanion strategol cyffredinol yr entrepreneur - yn yr achos hwn, gwneud yr elw mwyaf fesul uned neu gynyddu gwerthiannau a'i gyfran o'r farchnad.

Tabl 5

Nifer yr unedauPris fesul unedCyfanswm yr elwElw fesul uned
25,000£3.50£56,500£2.26
20,000£4.50£42,200£2.11
10,000£5.42£36,399£3.63
5,000£6.50£19,650£3.93
GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored