Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Strwythur yr uned

Dylai'r uned hon gymryd tua 30 o oriau astudio, ond mae wedi'i chynllunio'n ofalus fel y gallwch ddysgu ar eich cyflymder eich hun. Cynllunnir y deunyddiau ar gyfer astudio ar eich sgrîn gyfrifiadurol (ond gellir argraffu adrannau i'w darllen mewn mannau eraill) mewn cyfnodau byr - hanner awr nawr ac yn y man lle bynnag ydych.

Er bod yr uned wedi'i chynllunio fel y gallwch ei hastudio ar eich pen eich hun, fel Adnodd Addysgol Agored (AAA), gallwch hefyd lawrlwytho cynnwys a'i ailddefnyddio, ei ddiwygio neu'i ailgymysgu ar gyfer cyd-destunau eraill. Rydym wedi ceisio sicrhau bod y cynnwys mor hyblyg a hawdd i'w addasu â phosibl. Mae hyn yn golygu y dylai fod yn hawdd i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd wyneb yn wyneb, er enghraifft, gyda grŵp o entrepreneuriaid eraill neu aelodau o'r gymuned (menter gymunedol) yn ogystal ag ar ben eich hun, ar-lein. Mae'r adran Adnoddau ar ddiwedd yr uned yn cynnwys templedi a ddefnyddir yn y cwrs i'w lawrlwytho.

Rydym wedi sefydlu cyfrif Twitter, @RuralEntWales [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Gallwch ddefnyddio hwn er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau yn y dirwedd entrepreneuraidd wledig.

Mae map yr uned isod yn dangos adrannau'r uned ynghyd ag arweiniad ar ba mor hir y gallai pob adran bara, fel y gallwch gynllunio eich amser astudio. Mae'r deilliannau dysgu yn disgrifio beth y gallwch ddisgwyl y byddwch wedi'i ddysgu ar ôl gorffen eich gwaith astudio.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 1 Strwythur yr uned

Wrth i chi symud drwy'r uned hon, byddwch yn dechrau cwblhau cynllun, drwy lenwi'r Adolygiad o Gynnydd y Cynllun Busnes (AGCB). Er bod yr AGCB yn rhy fyr i'w ystyried yn gynllun busnes llawn, bydd yn eich helpu i adolygu prif elfennau eich syniad busnes ac yn hynod o ddefnyddiol fel dogfen grynhoi. Mae'r AGCB ar gael i'w lawrlwytho yn yr adran Adnoddau.

Wrth i chi lansio syniad eich busnes newydd - ac os ydych yn bwriadu sicrhau cyllid ar gyfer eich syniad busnes - bydd angen cynllun busnes manylach arnoch nag sydd yn yr uned hon, felly mae'n syniad da gweithio ar ddwy fersiwn o'r cynllun wrth i chi fynd drwy'r uned.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored