Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4.5 Dadansoddiad SWOT

Gan eich bod bellach wedi treulio peth amser yn dadansoddi eich potensial o ran busnes, mae'n adeg dda i ddwyn eich cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau (SWOT) ynghyd.

Fe welwch fod y cryfderau a'r gwendidau yn dod yn bennaf o'r amgylchedd mewnol, h.y. pethau sy'n ymwneud â gweithrediadau mewnol y cwmni. Bydd cyfleoedd a bygythiadau'n codi'n fynych o'r hyn sy'n digwydd y tu allan i'r cwmni. Mae tynnu ynghyd bopeth a wyddoch am eich cwmni yn fewnol ac allanol yn ddefnyddiol iawn. Mae'n llywio strategaeth ac yn arwain gweithrediadau o ddydd i ddydd hefyd.

Mae dadansoddiad SWOT fel arfer yn cynnwys cyfres o bwyntiau o dan bob pennawd a thu ôl i bob pwynt a ysgrifennwch, bydd llawer iawn o waith dadansoddi sydd wedi llywio eich barn. Cofiwch gynnwys y pwyntiau pwysig yn unig - hynny yw, y rhai fydd yn cael yr effaith fwyaf ar strategaethau a rhaglenni o weithgareddau a ddatblygir. Yn amlwg bydd yn haws dylanwadu ar y pwyntiau mewnol, y cryfderau a'r gwendidau a'u rheoli wrth iddynt ddigwydd yn y busnes.

Ystyriwch y cylch gwerth yn yr is-adran olaf wrth i chi gwblhau eich dadansoddiad. Archwiliwch y broses ar gyfer cryfderau a gwendidau. Edrychwch ar gyfleoedd a bygythiadau yng nghyd-destun proses o'r fath hefyd.

Mae cyfleoedd a bygythiadau fel arfer yn digwydd y tu allan i'r busnes. Ni all y busnes na pherchennog y busnes eu newid na dylanwadu arnynt o reidrwydd - yn sicr nid yn y byrdymor.

Mae'n well cael rhai pwyntiau hyddysg a pherthnasol na rhestr hir, arwynebol yn eich dadansoddiad SWOT. Mae hefyd yn bwysig ystyried yr holl bwyntiau gyda'i gilydd, oherwydd gallant fod yn gysylltiedig â'i gilydd ac yn rhyngweithiol.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 21 Categorïau dadansoddiad SWOT