Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

2.7 Competitive advantage

Roedd Michael Porter (1998) yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei waith ar greu mantais gystadleuol. Mae ei ddadansoddiad o effaith pwysau neu rymoedd cystadleuol allanol yn darparu fframwaith defnyddiol er mwyn ystyried y mathau o rymoedd a chydberthnasau rhwng cwmnïau sy'n dylanwadu ar gystadleuaeth yn lleol (a'r math o bwysau a all wynebu cwmni newydd).

Ym marn Porter, gellir rhannu'r pwysau cystadleuol ar ddiwydiant penodol yn 'bum grym' - yn ogystal â'r frwydr ganolog â chystadleuwyr presennol, mae cystadleuwyr newydd sy'n ymuno â'r farchnad, dadleuon â chyflenwyr ynghylch costau cyflenwadau a phwysau cyson i ostwng prisiau i gwsmeriaid. Mae modd gweld pob un o'r rhain, heblaw weithiau am gystadleuwyr newydd o'r tu allan. Yr hyn sy'n llai amlwg yw'r grymoedd cystadleuol a gaiff eu creu'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol gan ddefnyddwyr a chwsmeriaid pan fyddant yn troi at ffyrdd newydd neu amgen o ddiwallu eu hanghenion, er enghraifft gwasanaethau teithio ar-lein o gymharu ag asiantau teithio ar y stryd fawr.

Mae'r pum grym hefyd yn feysydd lle gall entrepreneuriaid ganfod cyfleoedd i arloesi sy'n rhoi mantais gystadleuol bendant iddynt. Gall edrych ar yr amgylchedd cystadleuol yn y ffordd hon ein helpu i ddeall sut mae ffactorau STEEP yn effeithio ar ein cwsmeriaid.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 11 Pum grym Porter

Tasg 12: Dadansoddi'r fantais gystadleuol

Cwblhewch ddadansoddiad o'r pum grym ar gyfer eich busnes arfaethedig gan ddefnyddio'r templed dadansoddiad o'r pum grym [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Nodwch a yw'r pŵer bargeinio yn isel, yn ganolig neu'n uchel ym mhob achos, yn eich barn chi.

Sylw

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 12 Dadansoddiad Gwenllian

O'r dadansoddiad hwn, mae'n amlwg er bod syniad busnes Gwenllian yn eithaf unigryw, ei bod yn ymuno â maes cystadleuol o bosibl. Bydd angen iddi dalu sylw penodol i'r ffordd y mae ei chwmni'n datblygu arbenigedd a sail gwsmeriaid er mwyn diogelu ei syniad busnes a llwyddo.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored