Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.7 Competitive advantage

Roedd Michael Porter (1998) yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei waith ar greu mantais gystadleuol. Mae ei ddadansoddiad o effaith pwysau neu rymoedd cystadleuol allanol yn darparu fframwaith defnyddiol er mwyn ystyried y mathau o rymoedd a chydberthnasau rhwng cwmnïau sy'n dylanwadu ar gystadleuaeth yn lleol (a'r math o bwysau a all wynebu cwmni newydd).

Ym marn Porter, gellir rhannu'r pwysau cystadleuol ar ddiwydiant penodol yn 'bum grym' - yn ogystal â'r frwydr ganolog â chystadleuwyr presennol, mae cystadleuwyr newydd sy'n ymuno â'r farchnad, dadleuon â chyflenwyr ynghylch costau cyflenwadau a phwysau cyson i ostwng prisiau i gwsmeriaid. Mae modd gweld pob un o'r rhain, heblaw weithiau am gystadleuwyr newydd o'r tu allan. Yr hyn sy'n llai amlwg yw'r grymoedd cystadleuol a gaiff eu creu'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol gan ddefnyddwyr a chwsmeriaid pan fyddant yn troi at ffyrdd newydd neu amgen o ddiwallu eu hanghenion, er enghraifft gwasanaethau teithio ar-lein o gymharu ag asiantau teithio ar y stryd fawr.

Mae'r pum grym hefyd yn feysydd lle gall entrepreneuriaid ganfod cyfleoedd i arloesi sy'n rhoi mantais gystadleuol bendant iddynt. Gall edrych ar yr amgylchedd cystadleuol yn y ffordd hon ein helpu i ddeall sut mae ffactorau STEEP yn effeithio ar ein cwsmeriaid.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 11 Pum grym Porter

Tasg 12: Dadansoddi'r fantais gystadleuol

Cwblhewch ddadansoddiad o'r pum grym ar gyfer eich busnes arfaethedig gan ddefnyddio'r templed dadansoddiad o'r pum grym [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Nodwch a yw'r pŵer bargeinio yn isel, yn ganolig neu'n uchel ym mhob achos, yn eich barn chi.

Gadael sylw

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 12 Dadansoddiad Gwenllian

O'r dadansoddiad hwn, mae'n amlwg er bod syniad busnes Gwenllian yn eithaf unigryw, ei bod yn ymuno â maes cystadleuol o bosibl. Bydd angen iddi dalu sylw penodol i'r ffordd y mae ei chwmni'n datblygu arbenigedd a sail gwsmeriaid er mwyn diogelu ei syniad busnes a llwyddo.