Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

3.4.14 Saith 'P'

Mae'r Model Pedwar Cam (Four P's yn Saesneg) wedi cael ei ymestyn i saith P dros y blynyddoedd diwethaf. Os ydych yn teimlo eu bod yn ychwanegu gwerth at eich dadansoddiad yna defnyddiwch y model saith cam P.

Y tri cham P ychwanegol yw:

 • pobl
 • tystiolaeth ffisegol
 • proses.
Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 18 Y Saith Cam

Mae'r elfen pobl yn cydnabod bod darparu gwasanaethau (yn wahanol i weithgynhyrchu) yn cynnwys rhyngweithio personol rhwng y cyflenwr a'r cwsmer. Rhaid talu sylw arbennig felly i agweddau, ymddygiad a phersonoliaeth y rhai sy'n gyfrifol am ddarparu'r gwasanaethau. Mae'r nodwedd hon yn arbennig o berthnasol i fusnesau bach sy'n gwmnïau gwasanaeth yn bennaf ac sydd mewn cyswllt rheolaidd â'u cwsmeriaid (fel arfer ar lefel rheolwr-berchennog/entrepreneur).

Mae'r rhan fwyaf o'r cynigion i gwsmeriaid bellach yn gyfuniad o gynnyrch a gwasanaeth. Golyga hyn fod nodweddion diriaethol ac anniriaethol. Er bod y rhan fwyaf o'r gwasanaethau yn seiliedig ar brofiad diriaethol, emosiynol (e.e. awyrgylch a naws tŷ bwyta) ceir agweddau ffisegol pwysig hefyd (e.e. sut mae'r bwyd yn edrych, ansawdd yr addurno ac ymddangosiad y rhai sy'n gweini). Bydd yr ardal lle y lleolir y tŷ bwyta hefyd yn rhoi tystiolaeth ffisegol o lefel yr ansawdd a gynigir.

Gan fod gwasanaethau fel arfer yn cael eu darparu pan fo'r defnyddiwr yn bresennol, mae'r broses a ddefnyddir i ddarparu'r gwasanaeth hefyd yn rhan annatod o'r hyn y mae'r cwsmer yn talu amdano. Er enghraifft, ceir gwahaniaeth sylweddol rhwng pryd gwasanaeth arian mewn tŷ bwyta crand a byrgyr a brynir mewn siop bwyd brys. Bydd defnyddiwr sy'n chwilio am broses gyflym yn ffafrio'r siop bwyd brys, ond bydd y defnyddir sy'n chwilio am noson allan yn ffafrio proses arafach y tŷ bwyta o bosibl.

Tasg 22: Parwch y C gyda'r P cywir

Mae fersiwn arall o'r model pedwar cam 'cwsmer' (four P's) sy'n 'canolbwyntio mwy ar y cwsmer'.

Gan ddefnyddio’r ddwy restr ganlynol, parwch bob eitem sydd wedi’i rhifo â’r llythyren gywir.

 1. Yr hyn sydd ei angen a'i eisiau ar y cwsmer

 2. Cost i'r cwsmer

 3. Cyfleustra

 4. Cyfathrebu

 • a.Lle

 • b.Cynnyrch

 • c.Pris

 • d.Hyrwyddo

Yr atebion cywir yw:
 • 1 = b
 • 2 = c
 • 3 = a
 • 4 = d

Tasg 23: Marchnata ar gyfer eich busnes

Dewiswch y model pedwar cam, y model saith cam neu'r model pedwar cam cwsmer.

Ystyriwch y cynnyrch neu'r gwasanaeth yr ydych yn gobeithio ei lansio.

Ar gyfer pob rhan o'r cymysgedd marchnata ystyriwch beth fydd yn gweithio i'ch busnes newydd chi. Byddwch yn ymwybodol o gyfyngiadau posibl o ran adnoddau ond peidiwch â chyfyngu eich hun wrth gyflawni eich nodau.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored