Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

3.1 Beth yw cwsmer?

Beth bynnag fo'ch busnes, eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth, bydd angen cwsmeriaid arnoch. Gall deimlo fel pe bai cymaint o bethau i'w gwneud pan fyddwch yn dechrau cwmni. Yn aml iawn, caiff llawer o amser ei dreulio'n perffeithio'r cynnyrch, boed yn gwrw neu'n bot o jam, ac nid oes amser ar ôl i ddeall eich cwsmeriaid a darpar gwsmeriaid.

Mae nifer o wahanol fathau o gwsmeriaid:

  • cwsmeriaid sydd hefyd yn ddefnyddwyr - er enghraifft, bwyty neu gaffi.
  • cwsmeriaid sy'n prynu ar ran eraill (defnyddwyr) - er enghraifft, llywodraeth leol yn prynu gwasanaethau gan fenter gymdeithasol
  • cwsmeriaid sy'n prynu ar ran eraill (busnesau) - er enghraifft, warysau cyfleustodau sy'n prynu ynni ar ran cwmnïau eraill
  • busnesau eraill - er enghraifft, cwmni sy'n datblygu gwasanaeth i gwmnïau eraill ei ddefnyddio.

Tasg 14: Adnabod eich cwsmeriaid

Meddyliwch am y grwpiau o bobl a fydd yn gwsmeriaid i chi.

  1. A fyddwch yn gwerthu'n bennaf i ddefnyddwyr, busnesau eraill neu gyrff llywodraeth?
  2. A fyddwch yn gwerthu'n bennaf i ddefnyddwyr, cwsmeriaid cyfryngol neu brynwyr neu unedau prynu sy'n rhan o sefydliadau mwy o faint?
  3. A oes gennych ffyrdd o gategoreiddio'r prif unigolion sy'n gwneud penderfyniadau o ran prynu y bydd yn rhaid i chi ddylanwadu arnynt yn eich diwydiant (neu, yn fwy penodol, eich busnes)?

Rhannwch eich syniadau ag entrepreneuriaid eraill yn eich rhwydweithiau lleol .

Sylw

Nid dim ond un math o gwsmer fydd bob amser.

Astudiaeth achos: Gwyneth

Gallai Gwyneth werthu i gwsmeriaid sy'n ddefnyddwyr. Mae hyn yn golygu y byddent yn prynu potiau o jam, siytni neu gyffaith a'u bwyta eu hunain .

Gallai hefyd werthu i reolwr manwerthu sy'n prynu nwyddau i'w gwerthu i gwsmeriaid yn ei siop. Ni fydd y rheolwr yn defnyddio'r bwyd o gwbl.

Rhywbryd yn y dyfodol, gallai Gwyneth ehangu ei busnes a hefyd gwerthu i reolwr prynu neu brynwr ar gyfer gwerthiannau ar-lein.

Mae'n bwysig meddwl gam neu ddau y tu hwnt i'r cwsmer/defnyddiwr uniongyrchol.

Mae angen i Gwyneth nid yn unig feddwl am ei phrynwyr uniongyrchol ond hefyd am y rhai fydd yn dylanwadu'n sylweddol ar ei gallu i gyflenwi i sail gwsmeriaid ehangach.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored